I Budstikka 23. juni uttrykker Axel Wannag bekymring over manglende måling av resultatene for forebyggende hjemmebesøk hos eldre i Asker og mener at Asker kommune «fortsetter å kaste bort penger som skulle komme de eldre til gode».

Jeg er enig med innsenderen i at det er klokt å vurdere om alderen for hjemmebesøk er den riktige, men jeg er derimot helt uenig i Wannags påstand om at vi kaster bort penger ved denne ordningen.

Tvert imot er den oppsøkende virksomheten et virkemiddel for å nå flere, også dem som ikke så lett oppsøker andre arenaer.

Som politikere er vi svært opptatt av det forebyggende arbeidet i kommunen, det kommer klart frem i vår temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker.

Videre er satsingen på innbyggertorg og varierte aktivitetstilbud et viktig satsingsområde i Asker. Å forebygge ensomhet og skape arenaer for fellesskap sammen med frivilligheten og andre aktører i Asker-samfunnet er helt sentralt. Ikke minst er vi politikere opptatt av resultater – noe som betyr mer livskvalitet for flere av våre innbyggere.

Les også

Manglende resultater av forebyggende eldreomsorg i Asker

Forebyggende hjemmebesøk eller tilbudet Asker seniortreff tilbys innbyggere det året de fyller 78 år. Hensikten er å bidra til å opprettholde en god og trygg hverdag i eget hjem. Begge er gratis tilbud, som er opprettet med utgangspunkt i veilederen «Forebyggende hjemmebesøk i kommunen» fra Helsedirektoratet.

Hjemmebesøk gjennomføres av helsepersonell og kan omhandle flere temaer, eksempelvis deltagelse og fysisk aktivitet, nettverk/ ensomhet, ernæring, søvn, økonomi, hørsel/syn eller sikkerhet i hjemmet. Samtalene følges opp gjennom rådgivning, kontakt med pårørende, igangsetting av tiltak eller å vise til passende tjenester.

I Asker i 2021 valgte 204 å få forebyggende hjemmebesøk, og 182 deltok på Asker seniortreff.

Målet er klart, det skal være trygt å bli eldre i Asker.

Asker seniortreff gis ved innbyggertorgene og er en kursrekke bestående av tre samlinger. Temaene som gjennomgås, er sikkerhet i hjemmet, ernæring og helse samt en digital verden. Hver samling avsluttes med enkle styrke- og balanseøvelser med fysioterapeut.

Seniortreffene skal blant annet bidra til å motvirke ensomhet gjennom også å rekruttere til andre aktiviteter ved innbyggertorgene.

Når det gjelder komplekse utfordringsbilder vil summen av flere tiltak kunne gi ønsket effekt. I Asker har andelen over 80 år med sykehjemsplass eller hjemmetjenester blitt redusert. Det er rimelig å anta at den forebyggende eldreomsorgen har bidratt til den positive utviklingen.

Kvaliteten på tilbudene kartlegges også gjennom spørreundersøkelser. I 2021 sa 82 prosent seg helt eller delvis enig i påstanden om at «Forebyggende hjemmebesøk har økt min kunnskap om sikkerhet i hjemmet», mens tilsvarende tall er 89 prosent for påstanden «Forebyggende hjemmebesøk har økt min kunnskap om fysisk og psykisk helse, aktivitet og ernæring».

I 2022 var tallene på likelydende spørsmål etter deltagelse ved seniortreff henholdsvis 79 prosent og 85 prosent.

Helse- og omsorgstjenestene i Asker leverer halvårlige rapporter for å vise utvikling i tall, til politisk behandling.

Målet er klart, det skal være trygt å bli eldre i Asker.