Vestre Viken har per nå 245 udekkede vakter, og mange av disse er på Bærum sykehus. I tillegg er det udekkede vakter på våre nabosykehus i Drammen og Oslo og på Ahus. 

Det innebærer at det er stor jordmormangel i hele regionen, og det er ikke lett å finne annen plass om det er fullt på Bærum hvor man har fått tildelt fødeplass.

Det burde ikke komme som en overraskelse at det er krevende å få på plass tilstrekkelig bemanning. Vi snakket om dette i fjor sommer, og sommeren før der, men det ser ikke ut som om helseforetakene tar kvinner i Norge på alvor.

Vi vet at nok jordmødre er helt essensielt for at kvinner i fødsel skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Når bemanningen ikke er god, nok øker antall intervensjoner. Forskning viser at fødekvinnen trenger ro og tid samt nærhet av fødselshjelper for å kjenne seg trygg og ivaretatt, og for å jobbe optimalt i fødsel. 

Dette får vi ikke til når jordmorbemanningen er mangelfull og jordmoren må løpe mellom altfor mange fødestuer.

Føler kvinnene seg utrygge, vet vi at fødselsforløpet går senere, og det blir flere unødige inngrep. Dette fører igjen til at presset på jordmødrene øker. 

Det blir dermed en selvforsterkende spiral. Trygge fødsler er ikke mindre viktig om sommeren enn ellers i året. Det er derfor sterkt klanderverdig at en kjent situasjon ikke er avhjulpet. Dette er en varslet krise.

Vi ser at mangelfulle vaktlister under sommeravviklingen ved fødeavdelingen ved Bærum sykehus gjentas år etter år. Dette må snus. 

Når det er mange hullete vaktlister er det et tydelig tegn på at grunnbemanningen er for svak. Vi stiller dermed spørsmål ved hva ledelsen på sykehuset gjør for å unngå dette. Det ser ikke ut som om viljen til å prioritere kvinnehelse er god nok.

Føde- og barselstilbudet ved Bærum sykehus må bli bedre.

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen må være tilpasset kvinnene, ta hensyn til deres behov og tilby individuell omsorg, slik forskriftene foreskriver. 

Dette er ikke til stede i dag når det mangler jordmødre. Forskriftene brytes ved vårt sykehus. Slik kan vi ikke ha det på et av fylkets største helseinstitusjoner.

Vi må støtte opp om kvinners grunnleggende menneskerettigheter til forsvarlig helsehjelp. Vi sier klart ifra om at kvinnehelse ikke er en salderingspost, bemanningen ved sykehuset må opp på et tilstrekkelig nivå slik at kvinnene som skal føde er trygge og kvinner i fødsel og deres babyer blir forsvarlig ivaretatt også i sommer.