Dette som kommentarer til mitt innlegg i Budstikka 25. januar. Min konklusjon forblir den samme: Bane Nor har foretatt feil valg for tunnelbyggingen, men det er ennå tid til å rette opp til det beste for samfunnet.

Ringeriksbanen inngår i Bane Nors intercityutbygging. I designbasis for intercity (teknisk regelverk, punkt 7.3.4) står følgende:

Erfaringer fra flere land med jernbanetunneler i drift og under bygging viser at en generell trend er at lange tunneler over 15 km bygges som toløpstunneler, mens kortere tunneler under 8 km bygges som ettløpstunneler.

Hva er så spesielt med Ringerikstunnelen at man må avvike fra generelle krav i teknisk regelverk?

At forhold som topografi skal ha innvirkning på valg av tunnelkonseptløsning, er vanskelig å forstå.

Bruk av vedlikeholdstog i en dobbeltsportunnel for vedlikehold av det ene sporet med full togtrafikk på det andre sporet er en teoretisk tilnærming som i praksis er lite gjennomførbart, spesielt med tanke på sikkerhet for vedlikeholdspersonellet.

Vedlikehold av kjøreledningen kan ikke foregå med togtrafikk i tunnelen. Service på koblingsbokser for signalanlegget i tunnelen vil mest sannsynlig medføre at driften stoppes i dobbeltsportunnelen.

Morten Klokkersveen skriver: I denne prosessen ble tunnelboremaskin også vurdert grundig, men metoden er ikke egnet i dette området på grunn av de spesielle geologiske forholdene.

Dette er en påstand uten dokumentasjon. Snarere tvert imot, har man vanskelige bergmasser som stedvis i traseen for Ringerikstunnelen, vil en riktig utstyrt tunnelboremaskin/skjoldmaskin være bedre egnet enn boring og sprengning.

Man vil ha en sikrere og mer forutsigbar fremdrift og større sikkerhet for personellet som arbeider i tunnelen da tunnelboremaskinens skjold og fortløpende utforing med betongelementer gjør at berget ikke er eksponert.

På verdensbasis drives det mange tunneler med tunnelboremaskin hvor de geologiske forholdene er betydelig mer utfordrende enn på Ringerikstunnelen

Det er viktig som Klokkersveen skriver at man må se på muligheten for å redusere tverrsnittsstørrelsen på tunnelene.

Boring og sprengning av dobbeltsportunnelen inkludert servicetunnel, sammenlignet med to tunnelboremaskinborede enkeltsportunneler, vil gi et økt berguttak i størrelsesorden 3,6 millioner tonn som må deponeres i terrenget langs tunneltraseen og det aller meste transporteres delvis på offentlig vei.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Over en uttaksperiode på cirka 45 måneder vil dette ekstra berguttaket, med boring og sprengning som drivemetode for det valgte konseptet, medføre cirka 115 lastebillass ekstra per døgn.

3,6 millioner tonn ekstra tunnelmasse skal transporteres med dieseldrevne lastebiler ut gjennom tunnelen til dagen og videre til deponi. Med tunnelboremaskin som drivemetode transporteres boremassen ut til dagen med transportbånd ved hjelp av fornybar energi.

Tunnelboremaskinmassen kan deponeres i Avtjerna-området for å forme terrenget for senere boligutbygging. (ref. konseptet fra Follobanen – Gjersrud-Stensrud utbyggingen).

Dersom mineralinnholdet i massene tilfredsstiller kravene for tilslagsmateriale til betongproduksjon, kan noe av massene brukes til dette.

Skulle det bli behov for sprengstein, kan denne massene tas fra boring og sprengning av adkomsttverrslaget for tunnelboremaskinene i Avtjerna-området.

Det er kjent i anleggsmiljøet at Follobaneprosjektet på oppdrag for Ringeriksbanens prosjektledelse gjorde en evaluering av konsept og drivemetode for Ringerikstunnelen.

Rapporten var basert på de aktuelle forholdene på Ringerikstunnelen, og også på de geologiske forhold i prosjektet.

Rapporten fra februar 2018 konkluderte med at å endre konseptet fra dobbeltsportunnel til toløpstunnel og i tillegg endre drivemetode fra boring og sprengning til tunnelboremaskin ville gi en kostnadsreduksjon i størrelsesorden 1,1 milliard kroner.

Det er ennå ikke for sent å gjøre om den valgte tunnelløsning for Ringerikstunnelen, til beste for samfunnet og spesielt for fremtidige brukere av tunnelen.

Nå må toppledelsen i Bane Nor ta ansvar og sørge for at prosjektledelsen i Ringeriksbanen kommer på riktig spor, det vil si ett spor i hver tunnel.

Sikkerhet, miljøbesparelse og nasjonal økonomi er viktige elementer i denne debatten.