På møtet mandag var det ingen som tok til motmæle mot Venstre-representanten Njål Vikdals forslag om at «Akershus fylkesting ber om at fylkene overtar ansvar for regulering av fartsgrenser, fartsregulerende tiltak samt skiltmyndigheten for fylkesvei».

I debatten viste fylkesordfører Anette Solli til vedtaket i fellesnemnda i Viken i juni. Der etterlyses en utredning av at overføring også av skiltmyndigheten fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. Denne var ikke omtalt i rapporten om overføring av fylkesveioppgavene.

– Jeg kan ikke se at anmodningen er fulgt opp, hverken av ekspertutvalget som har utredet fylkeskommunens oppgaver eller departementet i sine merknader til statsbudsjettet, påpekte Solli.

Fremmer egen sak

Hun var positiv til Vikdals forslag om ansvar for fartsgrenser.

– Jeg vil be fylkesrådmannen forbedrede en sak hvor det gis en nærmere vurdering av forslaget og videre prosess, konkluderte fylkesordføreren.

Vikdal viste til at nærmiljøene er svært opptatt av trafikksikkerhet, og påpekte at lokalavisene til stadighet bringer saker om farlige skoleveier og kryssing av vei.

Venstre-representanten er opptatt av at Viken får samme mulighet som Oslo. Hovedstadens politikerne overtok skiltmyndigheten fra Statens vegvesen i 2015. Dette har satt byrådet i stand til blant annet å gjennomføre tiltak som letter fremkommeligheten for syklister i bybildet.

Ulik bruk av skjønn

Vikdal tror at skjønnet som Statens vegvesen brukes ved fastsetting av fartsgrenser utøves på ulike måter i ulike veiavdelinger.

– Skiltmyndigheten er viktig for å kunne gjøre mindre tiltak for å øke trafikksikkerheten, som å vurdere tiltak for nedsatt fart, enveiskjøring, plass til sykkelfelt, og skilting av sykkelfelt mot enveiskjøring, poengterer han.

Statens vegvesen har også nylig vedtatt nye kriterier for fartsgrensesystemet. De er basert på fire grunnpilarer: menneskets tåleevne, veiens geometri, trafikantenes forståelse og miljø.

– Fartsgrensene skal sikre en god balanse mellom trafikksikkerheten, fremkommelighetsmålene og de fire pilarene, skriver Statens vegvesen i innledningskapitlet til de nye retningslinjene.

Kriteriene gjelder fra 1. november i år.