Advokaten tar et oppgjør med det hun mener er manglende oppfølging av en familie som har opplevd langvarig vold, i et brev til Asker kommune.

Kommunen har ikke engang besvart brevet.

I barnevernssaken advokat Kari G. Sandvand reagerer på, hadde en moren vært utsatt for vold i en lengre periode. Fastlegen, psykologen og advokaten var enige om at tiltakene som ble tilbudt familien, ikke var tilstrekkelige. Fastlegen sa at hun hadde sett slik manglende oppfølging i flere saker.

Sandvand tok opp saken med ledelsen for barnevernet i Asker 28 januar i år.

Ville ikke gjøre mer

Da fikk hun også innsyn i et dokument hvor det fremgår at barnevernet ikke vil arbeide mer med mors omsorgsevne som traumatisert av vold. Barnevernet ga uttrykk for at etaten kun så det som sin oppgave er å ivareta barnets omsorgsbehov her og nå. Barnevernet begrenset seg til å anbefale veiledning til foreldrene.

– Uttalelsen viser har barnevernstjenesten ikke ser at mange år med vold medfører behov for å bearbeide traumer – for å sikre god omsorg for barnet her og nå, mener Sandvand.

LES OGSÅ: –Feil hjelp til barna

Hun viser også til at Justisdepartementet har klare retningslinjer for at vold mellom foreldre ikke er isolerte hendelser, men må sees i sammenheng med barnets situasjon.

– Mitt hovedpoeng med å skrive brevet var å påpeke at det må gis riktig hjelp. Departementet har i rundskriv uttalt at bearbeiding gjennom terapi kan ta bort traume-symptomer, øke tryggheten og utviklingen hos voldsutsatte kvinner, sier Sandvand.

– For å fungere som en god forelder må en kjenne seg trygg. Dersom foreldre sliter med traumer som nedsetter omsorgsevnen, er det derfor ikke tilstrekkelig å sette inn tiltak som vanlig veiledning til begge foreldre.

Fulgte ikke egen plan

Asker kommune har vedtatt tiltaksplanen «vold i nære relasjoner». Sandvand mener at intensjonen i planen ikke var oppfylt i denne saken.

– Det er i enkeltsaker man ser om planen er mer enn ord, at den faktisk fører til relevant handling, skriver hun til rådmann Lars Bjerke og leder for barneverntjenesten Anne-Karin Andvik.

Har fulgt opp senere

Budstikka har konfrontert barnevernet i Asker med kritikken fra advokat Sandvand. De fleste spørsmålene blir besvart med henvisning til taushetsplikten barnevernet har for sine klienter. Budstikka presiserte overfor barnevernet at omtalte sak var fullstendig anonymisert. Heller ikke advokat Sandvands brev inneholder opplysninger som kan føre til identifisering av angjeldende familie.

LES OGSÅ: – Har taushets- og varslingsplikt

Barnevernet og ledelsen i kommunen skal ha fulgt opp henvendelsen i etterkant og den voldsutsatte har nå fått tilbud om faglig forsvarlig hjelp, slik Sandvand etterlyste.

– Jeg håper dette kan komme andre klienter til hjelp i tilsvarende situasjoner, konkluderer Sandvand.