Det er valg. Nye politikere skal inn i maktens triangel sammen med kommunens byråkrater og teknokrater.

Styringsideologien og samspillet i dette triangelet gjør at Asker kommune gir oss løsninger som gagner oss alle, år etter år.

Men politikere, vær årvåkne: «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest» (Peer Gynt).

Derfor til læring og advarsel, en fortelling om et lite lyskryss som skulle bli stor rundkjøring.

Det kom et initiativ fra byråkrater i Viken fylkeskommune. T-krysset hvor Røykenveien møter Bleikerveien, måtte utbedres for bedre trafikkavvikling og sikrere løsning for myke trafikanter mellom Asker sentrum og Risenga-området.

80 millioner kroner kunne det koste. Men hva var problemet, og hva skulle utbedres?

Norconsult ble engasjert for trafikkmodellering med bruk av avanserte modeller og tilhørende algoritmer. Simulering viste at en rundkjøring ville redusere køene i krysset i betydelig grad.

Men, dessverre, resultatet bestemmes helt av verdiene på de kritiske inputvariablene. Kjøretøyenes innbyrdes avstand og hastighet samt myke trafikanters ankomsthyppighet og gangfart er variabler som må estimeres.

Dette er helt nye variabler med stor usikkerhet. Simuleringen alene var derfor for svakt statistisk grunnlag for å påstå at rundkjøring ville gi bedre trafikkavvikling.

Rapporten påpekte, faktisk, at myke trafikanter i kryss er best ivaretatt ved lysregulering. Det har heller ikke vært uhell i nevnte kryss de siste 40 år, meg bekjent.

Med rundkjøring måtte myke trafikanter krysse seg over kjørebanen på gangfeltene over alle de tre armene i krysset. Sikkerheten ble utrolig nok erkjent som akseptabel.

Dermed kunne saksbehandlere i administrasjonen bekrefte, i en ellers meget god rapport, at alle formaliteter, reguleringer og paragrafer ville ivaretas ved anlegg av rundkjøringen.

Kommunedirektøren kunne anbefale rundkjøringen, men med særdeles merkelige argumenter.

Lav hastighet for bilister gjennom krysset med god avbøying ville gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, men redusert kapasitet. Det ville være en oppfordring til å benytte mer gange og sykkel. Grønne rabatter og trerekker ville skape økt trygghetsfølelse.

Et lysregulert kryss derimot kunne oppfattes som uoversiktlig for myke trafikanter.

Utvalg for plan og byggesak og formannskap bifalt argumentene uten å bruke sin innsikt eller sitt selvstendige handlingsrom.

Var respekten for teknokratenes algoritmer og byråkratenes påstander for stor? I denne litt uoversiktlige saken ga altså politikerne opp kampen i maktens triangel.

I kommunestyremøtet fant direktøren det nødvendig å berolige representantene med at innspill om svakheter ved trafikkmodelleringen var tilbakevist av kommunens eksperter. Bare Frp og SV var årvåkne nok til å stemme imot da den besværlige rundkjøringen ble behandlet og vedtatt.

Men hvem tør ta det første spadetak for å starte sløseriet?