Vi anerkjenner tilhengeres rett til å være for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og mene at det er et bra prosjekt. Det være seg ordførere, banevoktere med flere i Hole og på Ringerike.

Men når ordførerne i Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike (Budstikka 14. oktober) påstår at motstandere legger frem udokumenterte påstander, må de selv være etterrettelige og ikke gjøre det samme.

  • Gevinst/fordel ved bygging av vei og bane sammen?

Ordførerne bestrider at fordelen er mindre enn antatt, og Nye Veier AS skriver at det mangler dokumentasjon på dette. Men allerede i den forenklede KS1-rapporten (kvalitetssikring 1) i 2015 uttrykker Transportøkonomisk Institutt og Dovregruppen tvil om felles prosjektering og bygging er besparende.

  • Fellesprosjekt med god lønnsomhet?

Transportøkonomisk Institutt og Dovregruppen beregner at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har stor negativ samfunnsnytte og det uten at miljøpåvirkning (netto 1 million tonn CO2-utslipp) og redusert verdi av de ikke-prissatte delene av prosjektet (miljø, natur, våtmark, kultur) inngår i regnestykket.

Vurderingen fra Transportøkonomisk Institutt og Dovregruppen av samfunnsnytten «100.000 flere passasjerer enn prognosene viser, er nødvendig for å gi positiv beregnet nytte. En årlig vekst på 6% for å gi dette tallet vurderes ikke som realistisk og analysen viser at prosjektets negative nytte er robust.»

  • Det er brukt mer enn 2 milliarder kroner.

La det synke inn: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er norgeshistoriens største og mest kompliserte samferdselsprosjekt.

Nye Veier la for litt siden frem en prognose for kostnaden til prosjektet, uten å fortelle oss hva tallet 36,4 milliarder kroner omfatter. Kostnadsoverskridelser i store, pågående prosjektet og problemene med fremdriften av tunnelarbeidet for E16 på Sollihøgda indikerer langt høyere kostnader enn prognosen tilsier.

  • Et gryteferdig prosjekt?

Politikere, uten bakgrunn fra byggebransjen, tror det betyr umiddelbar oppstart. Slik er det ikke. Firmaene Møreforsking og Marstrander, forfattere av KS2-rapporten (kvalitetssikring 2) som skal lages forut for eventuell investeringsbeslutning i Stortinget, diskuterte en rekke uavklarte forhold og konkluderte med at prosjektet bør skrotes. Noen av disse uavklarte forholdene, som drivemetoder, tunnelgeometri og antatt varighet av tunnelarbeidene (cirka ti år), diskuteres fortsatt i fagblader.

Ringeriksbanen er et dårlig prosjekt etter alle kriterier.

De nevnte ordførerne ser Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som eneste mulighet til utvikling i regionen. At kostnader for én ekstra toglinje til Hønefoss, ingen løsning for godstrafikken, få passasjerer og kø i Oslotunnelen skal være løsningen for Ringerike – må være feil.

I stedet for å tviholde på Ringeriksbanen må Hole/Ringerike forene krefter vestover med Drammen, Eiker og Modum om Randsfjordbanen og østover med Nittedal, som gir 45 minutter forkortet reisetid Oslo-Hønefoss.

Derved kan det etableres en ringbane på Østlandet som er viktig for både passasjerer og godstrafikk. Det vil også gagne disse ordførernes kommuner.

Det vil gi tidligere ferdigstillelse til en lavere kostnad med mindre ødeleggelse av natur og matjord og med vesentlig færre revne boliger.

Et vinn-vinn-prosjekt!

Les også

Gode grunner til å kutte ut Ringeriksbanen