Willoch er redd ett høyhus kan bli til flere. Stopp nå! sier han.

Det er nettopp dette som er poenget, ett høyhus som blir til flere, og flere og flere.

Et brennaktuelt eksempel er det pågående planarbeidet på Kjonebråten i Asker. Dette skjer her! På Borgen i Asker. Stopp nå! sier vi som bor her på Borgen.

Les også: Ny blokk-frykt blant beboere på Borgen

Les også: Borgen trenger rekkehus – men får vi det?

Borgen-sonen er i dag kjent for å ha to store områder med blokker; Hagaløkka-blokkene som er orientert mot Asker sentrum, og de mange blokkene i Askerlia som ligger vendt mot Bondivann. Over 1.000 leiligheter til sammen.

Mellom disse massive blokkområdene ligger det i dag et lite jorde, som brukes til matproduksjon.

Tvers over jordet går en sti som brukes av mange på vei til og fra Asker sentrum, skole og barnehage på Borgen.

På dette jordet legger utbygger opp til 93 enheter, i lavblokk, townhouse, og høyblokk på syv etasjer, i all hovedsak små leiligheter.

Arkitektene følger ikke kommuneplanens krav til avsatt areal til ute- og lekeområder, og de overstiger antall boligenheter tidligere bestemt for dette området.

Askers politikere har vedtatt at det i all hovedsak skal bygges familieboliger over 100 kvadratmeter, likevel oppfyller bare 37 prosent av boligenhetene kravet.

Politikerne fremhever spesielt at det i Borgen-området skal bygges på en slik måte at det ikke skaper ytterligere segregeringsutfordringer.

Intensjonen i kommunens «Borgenprosjekt» er ikke fulgt opp i forslaget.

Norges fremste forskere på feltet har konkludert med at planen som foreligger, svarer mer på mål om fortetting enn på målet om blandede sosiale lag.

Balansert boligbygging er et av de sterkeste virkemidlene for å møte levekårsutfordringene kartlagt her.

Borgen vel og innbyggerne her har samlet inn langt over 100 underskrifter mot usunn fortetting og stått frem i Budstikka for å advare mot flere små leiligheter og blokker.

På et vanskelig boligmarked tilbyr Borgen i dag relativt rimelige leiligheter for unge og barnefamilier i etableringsfasen.

Det som mangler på Borgen i dag, er mellomsegmentet; tomannsboliger og rekkehus for familier som vokser.

Trenden er at svært mange ressurssterke unge familier velger å flytte ut av Borgen-sonen når de får barn nummer to og tre, eller når barna kommer i skolealder.

Likevel, på tross av alle advarsler, er samtlige nye og større boligprosjekter på Borgen i nyere tid av en slik type at de forsterker Borgen som et transittsted, ikke som et nabolag man kan vokse inn i og bli en del av i et langsiktig perspektiv.

Rettere sagt: Et hav av kunnskaps- og erfaringsbaserte advarsler glatt blir ignorert.

Det absurde er at løsningen er latterlig enkel. Det må bygges rekkehus- og tomannsboliger, med romslige uteareal, og man bør bygge videre på Kjonebråtens allerede etablerte karakter med saltak.

Dette vil tilføre Borgen boliger i sjiktet mellom blokker og eneboliger, en sikker investering.

Dette er attraktive objekter for barnefamilier som søker seg ut av Oslo og som ikke har råd til enebolig.

Det vil bidra til stabilitet, mindre gjennomtrekk og familier som blir boende over tid og som vil bidra inn i fritidsaktiviteter og gode skolemiljø.

Er det utbyggerne som rår over lokalsamfunnsutviklingen? Er politikere og kommunen, til tross for gode intensjoner i Borgenprosjektet, blendet av fortettingsiver?

Fram mot høstens kommunevalg ønsker vi oss tydelige politikere med et hjerte for Borgen.

Borgen vel er redd for at det er arkitektens og utbyggers profitt og ikke bærekraftig samfunnsutvikling som vinner frem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Hvis det nå bygges flere små leiligheter og blokker vil det skade bærekraften i lokalmiljøet vårt og øke segregeringsutfordringene. Det vil være et alvorlig feilgrep. Stopp nå!