28. desember 2022 kan vi lese i Budstikka om mulig nedbygging av nok en grønn lunge i Bærum. Et skogholt i Elgfaret ved Østerås står lagelig til for hugg, bokstavelig talt.

Det er Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som ønsker å utrede muligheten for å bygge boliger på den kommunale eiendommen.

Det pekes på behovet for egnede utleieboliger for ungdom og lavinntektsgrupper i Bærum og foreslås samarbeid med UBB (Utleieboliger i Bærum) for å imøtekomme nettopp dette.

Vi i Bærum Senterparti stiller oss bak ønsket om at unge mennesker skal ha mulighet til å etablere seg/bli boende i Bærum.

Men vi er ikke overbevist om at nedbygging av urørte områder er eneste mulige løsning. Eiendommen er viktig for biologisk mangfold og som arena for kortreist lek og friluftsliv.

Det kommer frem i Budstikkas omtale at forslaget møter skepsis både hos kommunedirektøren og hos andre politiske partier, selv om eiendommen i utgangspunktet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Les også

Hvor mange grønne lunger er igjen i Bærum i 2037?

Vi slutter oss til oppfordringen til å se på andre alternativer.

Det mangler ikke på gode intensjoner i partiprogrammer og generelle uttalelser når det gjelder bevaring av grønne lunger og dyrket og dyrkbar mark i Bærum.

Imidlertid er det vårt inntrykk at disse intensjoner altfor lett settes til side når det kommer til enkeltsaker.

Bærum Senterparti mener at det må bli slutt på å la naturen gå tapt «bit for bit» gjennom tilsynelatende ubetydelige inngrep. Når tapene legges sammen, blir virkningen alvorlig.

FNs naturtoppmøte i Canada har nylig minnet oss om viktigheten av å ta vare på det vi har av natur. Det er på tide å vise i praksis at det tas på alvor.

All nedbygging og alt naturvern skjer i en kommune. Altså ligger ansvaret og mulighetene også der.