Hvor skal vi bygge, og hvordan skal vi bo i fremtidens Bærum? Blir vi bygd eller by, skal vi bo i blokker eller småhus? Og kan vi bevare naturen i Bærum?

Arealdelen av kommuneplanen handler om slike spørsmål, og nå er forslaget til ny arealdel på høring. Den vil danne grunnlag for hvordan Bærum skal utvikle seg.

Samfunnsdelen av ny kommuneplan er vedtatt, den gir mål for utvikling av kommunen og inneholder en arealstrategi. Arealdelen konkretiserer strategien og bestemmer hvordan arealer skal brukes – hva som skal bygges av boliger, skoler, næringsbygg og veier, og hvor de skal bygges. Dette gjør arealdelen viktig for oss alle.

Et sentralt spørsmål er hvor fort Bærum skal vokse. Dette er avgjørende for hvor mange boliger og hvor omfattende velferdstjenester kommunen vil trenge i fremtiden.

Det er mulig å gå mye lenger for å ta vare på natur, naturmangfold og dyrket mark i Bærum.

I samfunnsdelen står det at «Bærum skal fortsatt ta sin relative andel av befolkningsveksten i Osloregionen, og legge til rette for at kommunen oppnår god demografisk balanse.» Hva dette betyr, er ikke tallfestet.

I høringsutkastet til ny arealdel står det at områdene øremerket for utbygging gir plass til 17.000–20.000 boliger. Dette må være langt mer enn behovet i planperioden frem til 2042 – hvis kommunen skal holde på sine egne mål. Altså må politikerne sørge for å bremse utbyggerne.

Arealstrategien i samfunnsdelen sier at 90 prosent av nærings- og boligbygging skal skje i kollektivknutepunkter og prioriterte vekstområder.

De prioriterte vekstområdene i arealstrategien er Sandvika, Fornebu/Lysaker og Bekkestua/ Høvik. Men i høringsutkastet til arealdel er også Rykkinn lagt inn som utbyggingsområde. Vi trodde Rykkinn var ferdig utbygd. Har prinsippene i arealstrategien så kort varighet?

Avtjerna er på nytt lagt inn som langsiktig utbyggingsområde, selv om Kommunaldepartementet har avvist det. Å bygge på Avtjerna vil være stikk i strid med de målene arealdelen selv setter opp om arealnøytralitet og å ta vare på naturmangfold.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er ellers fornøyd med at arealnøytralitet settes som mål. Dette innebærer null netto utbygging av natur og dyrket mark, gjennom økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep. Men Avtjerna tyder på at målet kan være lite verd.

Vi er også fornøyd med at en del områder satt av til utbygging i gjeldende kommuneplan foreslås omgjort til grøntområder. Men det er mulig å gå mye lenger for å ta vare på natur, naturmangfold og dyrket mark i Bærum.

Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen er opptatt av at ny bebyggelse ikke fortrenger verneverdige bygg og miljøer. Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende bygg og bomiljøer og kulturminner må sikres «luft og rom» slik at verneverdien ikke forringes.

Sammen arrangerer vi et åpent møte om høringsutkastet til ny arealdel 3. november. Kom til Bekkestua bibliotek kl. 18.00, og si din mening.