Har Bærum kommune råd til å kvitte seg med så mye helsefaglig kompetanse?

I handlingsplanen for 2021–2023 fremmet kommunedirektøren forslag om å avvikle CAN (Centro Asistencial Noruego).

Den politiske behandlingen endte med at kommunestyret fattet vedtak om to års prøvedrift med et ut­videt tjenestetilbud – samt at det skulle foretas en ut­redning av hvilke avviklingsalternativer som foreligger.

Ett av premissene var kravet om at virksomhetsavviklingen ved CAN skulle kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på maksimalt seks måneder.

Pensjonistpartiet mener at CAN-senteret i Altea er et unikt og velfungerende rehabiliterings- og opptreningstilbud for Bærums befolkning.

Stedet har kapasitet til å hjelpe 250–300 personer i året med å fortsette selvstendige liv i egne hjem (med korresponderende økonomiske besparelser for kommunen).

Den profesjonelle og dyktige staben ved CAN kan vise til veldokumen­terte gode resultater gjennom 20 år. Både brukerne og ledsagere er gjennomgående meget godt fornøyd.

Og sist, men ikke minst – kostnadene er cirka 40 prosent lavere enn for tilsvarende plasser i Norge.

Pensjonistpartiet er overbevist om at behovet for rehabiliteringsplasser vil være stigende de nærmeste årene.

Vi blir stadig flere eldre i Bærum, og risikoen for å bli rammet av ett av «livets brutale svingslag» øker med alderen.

For de som rammes, er et godt og profesjonelt rehabiliterings­tilbud helt avgjørende for å kunne kjempe seg tilbake til hverdagen. Å trene seg opp på egen hånd vil være mye tyngre, enn si nesten umulig i mange tilfeller.

Å erstatte kapasiteten på CAN med tilsvarende antall nye plasser her hjemme vil være både utfordrende og kostbart.

Spesielt fordi mangelen på kvalifisert personell med helsefaglig bakgrunn blir stadig mer proble­matisk. Underbemanning og hyppig bruk av ufaglærte er ikke uvanlig i pleie- og omsorgssektoren. Vikarbruken er ofte uakseptabel høy.

Flere forvaltnings­revisjonsrapporter dokumenterer at disse problemstillingene i høyeste grad også gjelder Bærum. Med dette bakteppet fremstår det som uklokt å «kaste ut» så mye helsefaglig kompetanse som en nedleggelse av CAN vil innebære.

Å erstatte kapasiteten på CAN med tilsvarende antall nye plasser her hjemme vil være både utfordrende og kostbart.

Pensjonistpartiet mener at Bærum kommune bør tenke motsatt og behandle CAN som en strategisk ressurs.

CAN har i våre øyne alle forutsetninger til å kunne utvikles til å bli Bærums fremste kompetanse- og utviklingssenter på rehabilitering og opptrening av eldre.

For eksempel kan en kombinasjon av opphold på CAN og opplæring i bruk av digitale verktøy representere spennende muligheter for å utvikle ny kunnskap om og metodikk på mer effektiv anvendelse av velferdsteknologi i rehabilitering og opptrening.

Les også

CAN burde ikke rustes ned, men opp

Avslutningsvis vil Pensjonistpartiet advare mot å la usikkerheten rundt fortsatt drift av CAN vedvare over tid. Dette kan fort ødelegge organisasjonen og den opparbeidede spisskompetansen senteret besitter.

Hvis man ikke sannsynliggjør at arbeidsplassene er der i fremtiden, er det dessverre de beste og dyktigste folkene som forsvinner først.

Les også

Et unikt senter som vi trenger