Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. I sommer ble vi vitne til ekstremvær flere steder i verden. Klimaendringene som tidligere har føltes langt unna, både i tid og sted, kommer stadig nærmere.

Som landets femte største kommune spiller Bærum en viktig rolle i Norges arbeid med å nå nasjonale og internasjonale målsettinger i Parisavtalen. Vi har satt oss ambisiøse mål – minst 65 prosent nedgang i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2009.

Klimastrategi 2030 er vår plan for omstilling til et lavutslippssamfunn. Kort sagt viser strategien hvordan vi skal utvikle Bærumssamfunnet på en bærekraftig måte. Kommunens klimabudsjett skal styrke gjennomføringen og vise klimaeffekten og de økonomiske konsekvensene av klimatiltakene.

Bærumskonferansen 2022 skal peke på utfordringene, vise vei for å møte dem og mobilisere til handling, både blant innbyggerne, næringslivet og kommunen.

Vi løfter frem sentrale problemstillinger som ombruk, gjenbruk og sirkulære Fornebu. Vi spør hva det betyr å bo og leve i et nullutslippssamfunn og hvordan vi endrer transporthierarkiet fra fossil til utslippsfri.

Vi har satt oss ambisiøse mål.

Valg vi tar i dag kan bidra til mindre klimaavtrykk i fremtiden. Bygninger som føres opp etter dagens behov, vil på et tidspunkt bli utdatert, og vi må derfor bygge på en slik måte at fremtidige generasjoner kan gjenbruke selve bygget og materialene.

Gjenbruk av byggematerialer er den nye normalen. Treklang – Oksenøya senter på Fornebu er et eksempel på det.

Utbygging ved knutepunktene er et annet klimasmart eksempel. Ved å bygge i Sandvika, på Fornebu og Bekkestua får vi bærekraftige steder der daglige behov kan dekkes innenfor gangavstand. Det reduserer transportbehov og gir muligheter for uttesting av deleøkonomi.

Jeg er stolt av at vi kan lansere forslag til ny naturmangfoldstrategi for Bærum på Bærumskonferansen. FNs naturpanels rapport viser at situasjonen for verdens arter og naturtyper er akutt. Tiltak må gjennomføres raskt, og arealforvaltningen må endres for å ivareta det vi har igjen.

Naturmangfold, arealbruk, bekjempelse av uønskede arter og karbonlagring i naturområder er temaer som vi skal løfte frem.

Det er viktig å huske at et klimavennlig samfunn ikke kun betyr lavere klimagassutslipp. Det gir renere luft, bedre forhold for syklende og gående, flere grønne byrom og nye løsninger som vil gjøre hverdagen enklere og bidra til nye forretningsmuligheter.

Energikrisen vi står i er utfordrende på mange plan, både for private husholdninger, næringslivet og for sikkerhetssituasjonen i Europa. Vi må gjøre det vi kan for å utnytte denne krevende situasjonen til å finne varige energieffektive løsninger. Det er også et tema på konferansen.

Vi trenger ikke reise langt for å se konsekvensene av klimaendringene. Det er urovekkende. Vi kjenner klimaendringene på kroppen. Bokstavelig talt.