Med velodromen og utbyggingen i Langenga får vi et område for nye og spennende muligheter – både når det gjelder boliger, nærings-, fritids- og idrettsaktiviteter.

Idrettsanlegget blir en forlenget del av Risenga idrettspark. Med en idrettsflate tilsvarende to håndballbaner, sykkelvelodrom, styrke- og spinningssaler, lekearealer på taket og sykkelutleie vil anlegget gi nye og flere muligheter for aktivitetsinteresserte innbyggere i lang tid fremover.

Les også

«Gratis» velodrom vil koste Asker minst 150 millioner kroner

Kort fortalt tilfører prosjektet Asker to nye idrettsflater, rundt 180 nye boliger, 100 nye arbeidsplasser og en helt ny gang- og sykkelvei gjennom området.

I lys av alt som har vært skrevet om prosjektet, vil vi kort redegjøre for bakgrunnen for prosjektet som inneholder mye mer enn en sykkelbane.

Langenga var tidligere sted for lager- og transportnæring, men da markedet endret seg for noen år siden, ønsket grunneier å utvikle området, noe kommuneplanen åpnet for.

Grunneier ga tomten på cirka 6 mål til Norges Cykleforbund (NCF) for utvikling av et idrettsanlegg og velodrom.

I august 2016 vedtok formannskapet enstemmig å inngå en intensjonsavtale mellom Asker kommune og Norges Cykleforbund om å utvikle et slikt idrettsanlegg som inkluderte en velodrom.

Asker idrettsråd, med støtte fra Asker Cykleklubb og Asker Triathlon klubb, støttet byggingen. De la særlig vekt på hva anlegget ville bety for sykkelsporten lokalt og nasjonalt, for alle hallidrettene i kommunen og for mennesker med nedsatt funksjonsevne spesielt.

Asker kommunes eierskap har vært en forutsetning for maksimal utbetaling av offentlige spillemidler, tilskudd og refusjon av momskompensasjon, noe som er vedtatt av formannskapet i 2018.

Kommunen inngikk samme år en leiekontrakt, ga forskudd på leie og forskutterte infrastruktur – blant annet ny gang- og sykkelvei, vei, rundkjøring, vann og avløp. Forskuttering av infrastruktur er nå tilbakebetalt.

Frem til 2022 økte prosjektkostnaden som følge av blant annet krevende grunnforhold og høy prisstigning, til netto 156,4 millioner kroner (305 millioner kroner brutto).

Kort fortalt tilfører prosjektet Asker to nye idrettsflater, rundt 180 nye boliger, 100 nye arbeidsplasser og en helt ny gang- og sykkelvei gjennom området.

Av dette finansierer kommunen 30,5 millioner i tilskudd, 30 millioner i forhåndsleie og gir et lån på 20 millioner.

I tillegg garanterer kommunen for NCK AS sitt lån til KLP. Lånegaranti gis for å sikre likviditet i byggeperioden inntil merverdiavgift og spillemidler er refundert. Endelig langsiktig lån for NCK AS vil bli på 92 millioner kroner.

Med dette som bakgrunn økte kommunen sin eierandel til 67 prosent i selskapet vi eier sammen med sykkelforbundet, og gikk inn med flertall i styret.

Kommunen har åpnet for et samarbeid med Norges Cykleforbund som har bidratt med en tomt til en verdi av cirka 30 millioner og likvider på cirka 34 millioner kroner ved salg av tilleggstomt, ekstra programsatsningsmidler eller spillemidler på 13 millioner kroner samt utallige timer frivillighet for å utvikle og drive frem prosjektet.

Asker kommune har avtale om å leie idrettsflatene 24/7, noe som blir et kjærkomment tilskudd til alle hallidrettene i kommunen.

På tilsvarende måte leier kommunen i dag allerede tre andre private idrettsflater: Ros Arena, Sætrehallen og Slemmestadhallen.

I tillegg har planen helt fra starten av vært å også etablere to skoler i bygget i Langenga og at disse leier idrettsflaten til fysisk aktivitet for sine cirka 400 elever på dagtid.

Asker kommune ser frem til oppstart og drift av flerbrukshallen og velodromen høsten 2023. Vi gleder oss til anlegget står ferdig neste år, og at vi med det får et flott og mangfoldig aktivitetstilskudd til idrettsparken på Risenga til glede for mange i årene som kommer.