Samfunnet er i rask endring, digitalisering og sosiale medier er relativt nytt og har endret hverdagen og livet til ungdom.

Ungdataundersøkelsen gir oss tilbakemelding på at mange unge har utfordringer med psykisk uhelse, utenforskap og prestasjonspress.

Både folkehelsemeldingen og Vikens folkehelseundersøkelse viser at det er større forskjeller enn tidligere mellom ungdom som deltar og er fysisk aktive, og dem som ikke gjør det.

Jeg og Høyre mener det er tid for å ta samfunnsendringene på alvor og jobbe frem en helhetlig ungdomspolitikk hvor vi løfter folkehelsearbeidet på tvers av sektorer.

I Asker har vi et rikt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud til ungdom og en fantastisk frivillighet. Vi har ikke minst en skole som scorer bra i nasjonal målestokk.

Likevel var Nav tydelig i sitt budskap til velferdsutvalget om et økende utenforskap fra skole og arbeid, også i Asker. Dette omhandler ungdom i alderen 15–25 år.

Les også

Ungt utenforskap – trist og unødvendig

Etter å ha behandlet en rekke saker og avholdt seminarer mellom velferd og oppvekst har dette ledet til en rekke nyskapende prosjekter i Asker.

Grunnleggende er å styrke det forebyggende folkehelsearbeidet.

Det handler om at vår ungdom skal mestre eget liv, gjøre gode valg for seg selv, feile og lære og skape seg et selvstendig liv.

Askers ordfører, Lene Conradi, har over tid samarbeidet svært godt med russen og er tydelig på at vi må styrke det forebyggende rusarbeidet i kommunen.

For mange eksperimenterer med rusmidler som kan gi store skader. Dette forebyggende rusarbeidet blir veldig viktig fremover og inngår i et større folkehelsearbeid.

Da ungdomsrådet behandlet temaplanen Leve hele livet – i et aldersvennlig samfunn, uttalte de at et slikt samfunn ønsket de også. Dette vil vi lytte til.

Det dreier som om møteplasser, aktivitetstilbud i tettstedene våre, og det handler også om boliger for ungdom.

Å mestre og føle trygghet på skolen er helt sentralt.

Fylket er eier av videregående skole. Denne ansvarsdelingen krever at det legges til rette for samarbeid til det beste for eleven både ved overgang mellom ungdomsskole og videregående skole og mellom videregående skole og kommunen når elever erfarer utfordringer.

Det dreier seg om at flere må bli inkludert i arbeidslivet, gjerne gjennom tilknytning til arbeidslivet i tidlige ungdomsår.

Derfor satser Høyre på både Jobbsjansen for ungdom og Nav til stede i videregående skole i fortsettelsen.

I Asker skjer det nå noe helt unikt som eksempel på samarbeid for å inkludere flere.

Asker næringsforening har sammen med tiltaksbedriftene i Asker, Nav og Asker kommune utviklet landets første pilot på sertifisering for bedrifter på sosial bærekraft – Sosial profil.

Jeg håper at mange bedrifter melder seg på denne kursrekken.

Høyre vil satse på en ungdomsvennlig politikk. Vi har mange gode unge kandidater som vil bidra inn i det å skape et enda mer ungdomsvennlig samfunn i Asker. Vår ungdom er vår fremtid.