Store og tunge fossile lastebiler dundrer gjennom kommunen vår og slipper ut store mengder forurensning. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Arbeiderpartiet satte hovedpremisset for Bærums nye klimamål:

Innen 2030 skal vi kutte utslippene med minst 65 prosent. Klimapolitikken må være ambisiøs, realistisk og rettferdig. Kommunen har ikke verktøy til å kutte alle utslipp, men med smart og effektiv klimapolitikk, og samarbeid med andre, kan vi nå målet vi har satt oss.

Utslipp fra transport står for mesteparten av utslippene i Bærum. Tungtransport skiller seg fra de andre transportmetodene fordi utslippene knapt har gått ned.

Hva er grunnen? Fravær av politisk vilje til virkningsfulle tiltak.

Et godt eksempel på det er hvordan høyresiden og kommunedirektøren nylig har forholdt seg til saken.

I revidert klimastrategi fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for at «Kommunen skal utrede hvordan man kan bidra til å raskt kutte utslipp fra vare- og tungtransport, i samarbeid med næringsliv, staten og andre relevante aktører».

Et halvt år senere meldte kommunedirektøren at «(tiltaket) inngår som en del av et varelogistikkprosjekt. Avsluttes her».

Varelogistikkprosjektet er vi for, men det er noe helt annet enn i vedtaket i klimastrategien.

Arbeiderpartiet har derfor jobbet for at forslaget skal opp på bordet igjen. Da vi skulle vedta nytt budsjett for 2022, fremmet vi forslaget på nytt. Høyresiden, også Venstre, stemte det ned.

I hovedutvalg for miljø, idrett og kultur ble vi møtt på samme måte igjen i høst.

Men da samme forslag ble behandlet i kommunestyret, snudde høyresiden plutselig etter en liten justering. Bakgrunnen var trolig at ordfører Lisbeth Hammer Krog i sitt åpningsinnlegg snakket om viktigheten av tiltak for å redusere utslipp fra vare- og tungtransport.

Da vi i debatten påpekte at høyresiden har stemt imot nettopp det, snudde høyresiden. Sent, men bra!

Kommunen kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre mye.

For det første burde vi klart og tydelig forplikte oss til å ta fatt på problemet. Vi burde derfor vedta at Bærum skal være en foregangskommune innenfor utslippsfri tungtransport, slik som Oslo gjorde allerede i 2020.

Når Bærum kommune hvert år bruker flere milliarder kroner på innkjøp av varer og tjenester, må vi kreve fossilfrie eller utslippsfrie biler fra de vi kjøper av.

I dag er det hverken i klimastrategien eller anskaffelsesstrategien lagt slike føringer. Kravene burde ikke endres i morgen, men det burde varsles at de vil komme om noen år, slik at næringslivet kan omstille seg.

Vi må også sørge for at lastebilene har nok steder å lade. Her pågår det et viktig arbeid i regjeringen som vi må hekte oss på, og vi må samarbeide med fylket og andre kommuner rundt Oslo slik at man ser hovedstadsregionen i ett.

Områder til lading er det også viktig at kommer med i arealplanen som kommunen nå jobber med.

Arbeiderpartiet fikk, sammen med Venstre og MDG, gjennomslag for at det skal tilrettelegges for lading for tungtransport i Bærum.

Vi må kreve fossilfrie eller utslippsfrie biler fra de vi kjøper av.

Videre er det avgjørende at det er betydelig mer lønnsomt med utslippsfri tungtransport i bomringen sammenlignet med fossil tungtransport.

Ifølge Asko, som innen 2025 skal elektrifisere hele flåten sin på 700 lastebiler, er det avgjørende med slike insentiver for å få til endring fordi det gjør grønne valg lønnsomme.

Selv om kommunen ikke styrer dette direkte, kan vi være en viktig pådriver. Det må vi være, og vi må varsle endringer i god tid slik at næringslivet har tid til å omstille seg.

Andre tiltak, som utslippsfrie soner, støtteordninger og satsingsavtaler med lokalt næringsliv, må også vurderes.

Når kommunedirektøren omsider kommer tilbake med en sak til oss forventer vi helhetlig gjennomgang og offensive forslag til tiltak.

Det er avgjørende om vi skal nå våre klimamål. Arbeiderpartiet er utålmodig.