Hvordan vi planlegger for boligutviklingen i Asker kommune virker inn på folkehelsen, lokalsamfunnet, næringsutviklingen og kommunens fremtidige bærekraft.

Boligpolitikken vil fremover være sentral for å løse kommunens utfordringer, om det dreier seg om å tiltrekke seg barnefamilier og arbeidskraft, at vi blir flere eldre, eller å redusere klimaavtrykk.

I stort bidrar boligpolitikken til alle de tre bærekraftsdimensjonene – både kommunens klimamessige, sosiale og økonomiske bærekraft.

Vi vet at samarbeid er nøkkelen for å nå kommunens målsettinger, og vi ønsker å gi private aktører langsiktig forutsigbarhet for investeringer i Asker.

Les også

Nye boformer for eldre – fra festtaler til realpolitikk?

Derfor har formannskapet i Asker igangsatt et større arbeid ved å vedta mandatet til temaplan «bærekraftig boligpolitikk». Vi vil nedenfor si noe mer om hovedtemaene i planen.

Boligutviklingen i Asker handler om å få en fremtidsrettet boligutvikling som løser behovet for et større mangfold av boliger som markedet etterspør.

Vi har flotte villaområder i kommunen vår som vi er svært opptatt av å ivareta, men for nye boliger er det behov for å bygge mindre enheter til for eksempel unge, småbarnsfamilier og nyetablerere. Boligene bør vokse frem i tilknytning til gode kollektivløsninger.

Som en stor kommune i Osloregionen har vi et prispress på boliger i vår kommune, samtidig er vi helt avhengig av stor bredde i arbeidskraft også fremover. Det betyr at vi også må legge til rette for rimeligere boliger.

Vi er opptatt av at det skal være rom for alle i Asker kommune. Dette gjelder også for viktige grupper som førstegangsetablerere, husholdninger med lavinntekt og vanskeligstilte.

Dagens boligmarked er for ensformig og ikke tilpasset dagens eller fremtidens demografi i kommunen.

Som på landsbasis, har Asker en høy andel aleneboende, nye familiestrukturer og en økende andel eldre.

Alternative og innovative boformer retter seg ikke inn mot én enkelt gruppe, men skal bidra til at variasjonen i boligmarkedet øker, slik at flest mulig finner en bolig som passer deres behov.

Satsingen på alternative boformer skal bidra til morgendagens generasjonssamfunn i Asker kommune, med mangfoldige og inkluderende bomiljøer, medvirkning i boligutviklingen og gode møteplasser i nærere tilknytning til boligene.

Dagens boligmarked er for ensformig og ikke tilpasset dagens eller fremtidens demografi i kommunen.

Delingsøkonomi og sirkulærøkonomi vil ses nærmere på for å tilpasse boligene til fremtidens behov.

Vi er opptatt av at flere skal kunne bo i boliger tilpasset deres behov, derfor ønsker vi å utrede nærmere hvordan vi kan tilrettelegge for flere egnede boliger i privatmarkedet for grupper med ulike tilpasningsbehov.

Både hvordan boligen er utformet og nærhet til nærsentertilbud påvirker livskvaliteten og muligheten til å leve mest mulig selvstendige liv. Et økt tilbud bidrar til økt universell utforming av boligmarkedet gjennom å sikre valgfrihet og myndiggjøring for individet, der målet er at flest mulig skal kunne velge sin bolig selv.

Vi er en privilegert kommune i vekst og har store muligheter for å skape bærekraftige tettsteder også for fremtiden.

Dette arbeidet ser vi virkelig frem til og ønsker å legge til rette for gode medvirkningsprosesser som sikrer en langsiktig plan bygget på kunnskap og deltagelse. Arbeidet skal endelig vedtas i kommunestyret 1. kvartal 2024.