Det siste halvåret har jeg notert forsinkelsene på alle tog jeg har benyttet mellom Drammen og Asker, og undersøkelsen viser at jeg har ventet 9 timer og 3 minutter på forsinkede tog.

Fram til den nylig igangsatte ombyggingen av perrongene i Drammen var faktisk antallet togavganger mellom Drammen og Oslo kommet opp på et akseptabelt nivå, slik at man nærmest bare kunne gå ned og stille seg på perrongen og vente, for «det går alltid et tog».

Men det er slett ikke alltid at toget går når det skal.

For dessverre lider norsk jernbane av svært mangelfull punktlighet, og Drammen stasjon er et illustrerende eksempel.

Her har jeg funnet ut at mer enn 95 prosent av alle tog jeg har benyttet mellom Drammen og Asker siste halvår, ikke gikk fra stasjonen i henhold til rutetabellen.

Det må legges til at jeg ikke bruker togene som har Drammen som startpunkt, samt at jeg har stort sett notert avgangstider i rushtiden.

Vi snakker om et stort samfunnsproblem som må løses.

De personlige konsekvensene ved at jeg har måttet vente nesten 10 timer på forsinkede tog i løpet av et halvt år, er ubetydelige, men i et større bilde fører forsinkelsene til at jeg bruker vesentlig mer tid til pendling fordi jeg ofte mister korresponderende busser.

Og dersom vi legger sammen alle ulempene både når det gjelder tid og penger for privatpersoner og næringsliv, så snakker vi om et stort samfunnsproblem som må løses.

Jeg har tenkt at kan ikke bare togselskapene justere rutetidene slik at de blir mer virkelighetsnære og ikke oppleves som et bedrag for passasjerene?

Men togtidene er også et uttrykk for noen forventninger hos togselskapene om hva som kunne vært mulig dersom forholdene lå til rette.

Dessverre har norske myndigheter i stor grad forsømt ansvaret for denne delen av infrastrukturen, og det er ikke togselskapenes feil.

Den største utfordringen med den vestlige jernbanekorridoren er at mellom Lysaker og Skøyen stasjon er det bare to spor.

Til sammenligning har E18 syv filer på samme strekning.

Langs disse to sporene må alle togene som skal vestover fra Oslo, passere: lokaltog, intercitytog, regiontog, Flytoget og godstogene.

Er det virkelig noen som forestiller seg at det er mulig å få til effektiv togtransport med slike rammebetingelser?

Nei, det sier seg selv at hvis det oppstår en situasjon med det ene av sporene, så får det ringvirkninger over hele Østlandets transportsystem.

Foruten forsinkelsene er det også en stor begrensning med fulle tog i rushtiden, og det er sjelden sitteplass fra Drammen eller Asker på de togene som kommer vestfra.

En årsak er at det mangler tilstrekkelig antall togsett. Men som jeg allerede har forklart, er det heller ikke kapasitet til flere tog mellom Lysaker og Skøyen.

Med tanke på det store etterslepet når det gjelder investering i jernbaneinfrastruktur, samt manglende planer for å løse flaskehalsene, så kan vi dessverre ikke vente store forbedringer når det gjelder togkapasiteten mellom Drammen og Oslo.

Derfor må det komme midlertidige løsninger, som for eksempel å kunne benytte den ledige kapasiteten på Flytoget vest for Oslo.

I den nærmeste fremtiden håper jeg virkelig myndighetene tar de nødvendige grepene for å få jernbanen mellom Drammen og Oslo på skinnene.

Og frem til det blir en realitet oppfordrer jeg til å lage realistiske rutetabeller slik at togene går på de avgangstidene som er oppgitt.

Les også

Blir lærerne aldri fornøyde?