I Budstikka 31. januar uttaler leder for planutvalget i Bærum, Eirik Bøe, at kommunen ikke har virkemidler for å stoppe høye hus som etter planutvalgets skjønn ikke er tilpasset nabolaget.

Det vises til byggesak i Ekebergveien 9c, en sak hvor planutvalget gjorde en vurdering av estetikk og mente at huset ikke var tilpasset omgivelsene.

Vedtaket til kommunen ble opphevet av Statsforvalteren fordi de mente at begrunnelsen til kommunen ikke var tilstrekkelig.

Men det kommer også frem i vedtaket at Statsforvalteren er uenig i skjønnsutøvelsen til kommunen, som de innledningsvis sier at de egentlig skal legge stor vekt på (hensynet til det kommunale selvstyret), jf. forvaltningsloven paragraf 34.

Virkemidlene kommunen har i slike typer saker er å vurdere om de skal komme med en ny begrunnelse med samme konklusjon.

Om Statsforvalteren ikke endrer sitt syn, så kan kommunen vurdere å gå til søksmål mot staten. Adgangen til sistnevnte følger av tvisteloven paragraf 1–4 a, som er en ny bestemmelse fra 2018.

Begrunnelsen for lovendringen var å styrke lokale myndigheters stilling i møte med statlige myndigheter. Hensikten var videre å gi et bedre vern av det kommunale selvstyret.

Når det gjelder estetikk i byggesaker, og tematikken høyder, så er det ikke sikkert at Statsforvalteren har korrekt rettslig forståelse og tilnærming.

I en fersk sak fra Asker kommune, i et område regulert til bevaring, så har Statsforvalteren blant annet uttalt at de vanskelig kan se at det er rom for å avslå et byggs volum og høyde etter estetikkbestemmelser, så lenge byggets volum og høyde holder seg innenfor rammene som følger av lov eller reguleringsplan.

Dette er ikke tilsvarende det Kommunal- og distriktsdepartementet uttaler i en tolkningsuttalelse fra 02.02.22: «kommunen kan nekte å gi tillatelse til et tiltak av rent estetiske grunner, selv om tiltaket oppfyller alle andre krav i regelverket og i reguleringsplaner».

Jeg kan heller ikke se at forståelsen til Statsforvalteren har støtte i juridisk litteratur.

Saken er derfor oversendt Sivilombudet, som har fattet interesse for saken og bedt om å få oversendt sakens dokumenter fra Statsforvalteren.

Statsforvalteren har for øvrig også uttalt at bestemmelse i kommuneplan om krav til minste størrelse for tomter for fradeling/bygging ikke er lovlig. Det blir interessant å se hva ombudet kommer frem til.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00