Lilloe-Olsens innlegg gjør det nødvendig å gå gjennom bakteppet for den saken formannskapet hadde til behandling.

Les også: Ikke greit, SV!

Les også: Ytringsfrihet i Bærum?

Saken om kommunens organisasjonskultur ble anket til formannskapet av de ansatte i Bærum kommune fordi Høyre, Venstre og Frp med leders dobbeltstemme stemte ned to forslag i samarbeidsutvalget i kommunen (de tillitsvalgte og Rødt stemte for forslagene).

Forslaget fra de ansatte var som følgende:

«I likhet med rådmannen ser Utvalget for samarbeid svært alvorlig på eksemplene om at ansatte opplever brudd på organisasjonsretten og at kommunens policy på dette området ikke følges. Utvalget noterer at rådmannen vil ta initiativ for å iverksette ytterligere tiltak for å sikre at dagens regelverk etterleves.

Utvalget mener også at det ikke herske tvil om at kritikkverdige forhold må kunne varsles til tillitsvalgte uten at det medfører noen form for represalier direkte eller indirekte, slik at ansatte ikke tør ta opp problemer eller tør stå frem med at de har gjort det. Dette må formidles klart og tydelig ut i organisasjonen.»

Rødts forslag var: «Ytringsfrihet gjelder for ansatte i Bærum kommune. Ansatte i Bærum kommune har rett til å ta opp faglig uenighet, internt og eksternt. Dette er hovedregelen og begrenses kun der det kommer i strid med andre lover og regler, som eksempel hensyn til personvern og andre uttrykkelig konfidensielle opplysninger. Det er et lederansvar å legge til rette for åpenhet og ytringsfrihet.»

Arbeidstagerorganisasjonen anket saken inn for formannskapet fordi de var misfornøyd med at forslagene ble nedstemt.

Venstres begrunnelse for å stemme ned SVs forslag i formannskapet er angivelig at det oste av mistillit til rådmann. Da kunne jo Venstre fremme et eget forslag, eventuelt ta opp ett eller begge forslagene som ikke ble vedtatt i utvalg for samarbeid (hverken Rødt eller de ansatte sitter i formannskapet).

Ingen av de forslagene er uttrykk for mistillit til noen som helst.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Spørsmålet er: Hvorfor ga ikke Venstre (samt Høyre og Frp) de ansatte den støtten de faktisk ba om?