Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vrak planen om Fossumbyen

Sørkedalen er vernet som «utvalgt kulturlandskap». – Innlem Fossum i dette, skriver innsenderen, som går imot bygging av boliger i Løvenskiolds industriområde på Fossum. Bogstadvannet i bakgrunnen.

Sørkedalen er vernet som «utvalgt kulturlandskap». – Innlem Fossum i dette, skriver innsenderen, som går imot bygging av boliger i Løvenskiolds industriområde på Fossum. Bogstadvannet i bakgrunnen.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog: Vrak Fossumbyen og velg Fossum som kulturlandskap.

Som ordfører med ansvar for å gjøre det som tjener innbyggerne og kommunen best, får du en innstendig henstilling fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum natur- og friluftsråd:

Innlem Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge i arealplanen for Bærum som nå skal revideres.

Det var Solbergregjeringen som vedtok å verne Sørkedalen. Forslaget fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum natur- og friluftsråd om å innlemme Fossum, omfatter blant annet:

  • Markagrensen flyttes tilbake til Ankerveien, som den fulgte før Fossum Bruk ble regulert til sagbruk i 1961.
  • Arealet på Fossum Bruk som i dag benyttes til Maxbo med mer, reguleres slik at virksomheten kan fortsette.
  • Lathusåsen, Malin og Solveg vil ligge innenfor markagrensen.
  • Den tilplantede innmarka på Kråka og Kråkebråten tilbakeføres til jordbruk/beite.
  • Smiejordet bevares for matproduksjon.

Fossum-området er prioritert kulturlandskap i Bærums kulturminneplan. Området har nasjonal og regional verdi i fylkesdelplanen for kulturminner og kulturmiljøer.

I planområdet er det registrert 22 kulturminner/kulturmiljøer, og det er rikt biologisk mangfold. 25 rødlistede fuglearter er registrert.

Det er respektløst og uakseptabelt at forslaget ikke er behandlet og ikke vil bli behandlet.

Lysaker – Bogstadvannet – Sørkedalsvassdraget er ett av landets best bevarte vassdrag i bynære strøk og har store naturkvaliteter og flere rødlistede arter samt kulturminner og kulturmiljøer. Dette må tas vare på.

Fordi Fossumbyen vil bli ødeleggende for Bogstad gård og gårdens omgivelser, går Byantikvaren og Riksantikvaren sterkt imot at det bygges boliger på Fossum. Og 15 organisasjoner har bedt kommunestyret si: «Ja til marka – Nei til Fossumbyen».

I Budstikka 4. juni 2021 skrev Bærum planutvalgs nestleder Elisabeth Gjølme og tidligere planutvalgsleder Ole Kristian Udnes (begge H):

«I den reviderte kommuneplanen vil Høyre legge opp til en mer restriktiv boligbygging utenfor knutepunktene og enda strengere vern av naturlandskap, grønne lunger og matjord.»

Jeg ba dem svare i Budstikka om dette betyr at Fossumbyen tas ut av den reviderte arealplanen.

På et møte arrangert av Fortidsminneforeningen og Naturvernforbundet i august gjentok jeg spørsmålet til Elisabeth Gjølme. Svaret var kort og klart: «Nei».

I Budstikka 7. desember skrev Udnes at det etter møter i formannskapet 17. november og kommunestyret 1. desember står fast at Fossum skal transformeres fra industri til bolig. Ikke i inneværende tiår, men i neste, tidligst i 2032. Udnes skrev at Fossum vil bli «ett av Norges flotteste boligområder».

Udnes skrev at det de siste måneder har det kommet en rekke innspill for annen utnyttelse av Fossum, men at disse ikke har vært nødvendig å kommentere, fordi kommunestyrets reguleringsvedtak fra 2019 «selvfølgelig» ligger fast. 

– Du Lisbeth Hammer Krog som alle innbyggeres og alle partiers ordfører, må gripe inn, skriver Jan M. Fredriksen.

– Du Lisbeth Hammer Krog som alle innbyggeres og alle partiers ordfører, må gripe inn, skriver Jan M. Fredriksen.

Foto: KARL BRAANAAS

Det er respektløst og uakseptabelt at forslaget fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum natur- og friluftsråd ikke er behandlet og ikke vil bli behandlet, fordi Høyre ikke vil svikte løftet til Løvenskiold om å få bygge Fossumbyen.

Derfor må du Lisbeth Hammer Krog som alle innbyggeres og alle partiers ordfører, gripe inn. Dette vil bli meget godt mottatt av alle og tjene til ære både for kommunen og deg som ordfører.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.