Aller best ville det være å slå sammen Oslo og Akershus, men det er ikke politisk mulig. Den verste løsningen ville ha vært å splitte Akershus, med de uheldige konsekvenser det ville fått.

Les også: Kierulf og region Viken

Les også: Viken er bra for deg

Alternativet til en regionreform ville vært forvitring av dagens folkevalgte fylker og mer statlig byråkrati på regionalt nivå.

Uten folkevalgt regionnivå blir det mer statlig styring. Derfor trengs det både et regionalt folkevalgt nivå for å unngå at oppgaver som er for store for kommunene, blir overtatt av staten, og fordi en standardisering av tjenester ikke passer inn i hele landet.

Når staten i det kommende året skal gå gjennom sin oppgaveportefølje, bør en overføring av oppgaver fra statlig til regionalt nivå være naturlig.

Norge er ikke annerledes enn andre europeiske land ved at man har tre folkevalgte nivåer.

Tilnærmingen i Akershus er et ønske om en større hovedstadsregion der man tenker helhetlig. Dette er svært viktig for blant annet bolig- og arealplanlegging, infrastruktur og samferdsel samt næringsutvikling.

Disse områdene er vesentlige både for innbyggernes hverdag og livskvalitet – og for klima og miljø – i en del av landet som opplever stor vekst.

Et eksempel på det er at da Oslo og Akershus i fellesskap fikk på plass en felles og strømlinjeformet kollektivløsning, nemlig Ruter, har kollektivtrafikken bare i Akershus økt med 70 prosent på få år.

Et godt samarbeid med Oslo er vesentlig for å få til gode løsninger for hovedstadsområdet. Jeg vil understreke at vi har fått på plass viktige brikker sammen med Oslo. Ruter, som er nevnt, Oslopakke 3 og felles areal- og transportplan.

Jeg mener naturlige fylker i en slik hovedstadsregion primært ville vært Oslo, Østfold og Akershus.

Forslaget om å dele Akershus til fordel for Østre og Vestre Viken kom overraskende, rett over bordet og uten noen form for utredning.

Det er også underlig at det er representanter fra et nabofylke som har foreslått denne delingen, uten noen dialog med Akershus.

I kommune- og regionreformen, som er vedtatt, har man med hensikt valgt ikke å gå for noen delinger av kommuner eller fylker når man tegnet kartet. Det er kun åpnet for grensejusteringer.

En deling av et fylke ville innebære en helt ny praksis og tankegang rundt reformen når man kan begynne å dele fylker for å skape nye regioner.

Samarbeidet med Oslo må ikke fragmenteres, men gjøres tettere. Å dele Akershus inn i to fylker, som fort ville fått ulike agendaer og ulikt politisk flertall og ulik styring, ville gjøre det vanskeligere å styre helhetlig sammen med Oslo.

Det ville gitt økt konkurranse om ressursene i Ruter og Oslopakke 3 mellom Oslo og to fylker på hver sin side av fjorden, med mer interessekonflikter, mindre handling og færre resultater.

Viken blir faktisk bare et middels stort fylke fra 1. januar 2020. Trøndelag, fylkene i Nord-Norge, Innlandet og Vestlandet blir større.

Folketallet blir høyt, men heller ikke høyere enn om Akershus hadde gått sammen med Oslo.

Store deler av Akershus, Buskerud og Østfold henger sammen i bolig- og arbeidsmarkedet. Kommunikasjonene går inn mot Oslo.

Derfor er det fornuftig og riktig å slå sammen disse fylkene. Jeg finner det naturlig at hovedstadsregionen er i en særstilling, særlig når det gjelder antall innbyggere, slik du finner i andre sammenlignbare land.

Vi må også være klar over at vi som region konkurrerer med andre hovedstadsregioner og større byregioner i naboland om investeringer og om etablering av nye arbeidsplasser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Diskusjonen er større enn bare interne norske forhold.