Det bør bli enklere for kollektivreisende, og første skritt på veien er en harmonisering av dagens prisstruktur mellom de tre fylkene.

Les også: Mange hindres fortsatt i kollektivtransporten

Les også: Venter på to nye spor til togene

Les også: Former symbol for Viken fylke

Dersom kollektivtrafikken skal ta sin del av veksten i persontransporten, må den oppleves som konkurransedyktig, blant annet på reisetid og frekvens.

I tillegg må betalingen være enkel, også på lengre reiser som krysser tidligere fylkesgrenser og som benytter seg av ulike transportformer, herunder tog.

Billettkategorier og sonestruktur er i dagens tre fylker til dels svært ulike. Dette må vi gjøre noe med.

Det er veldig mange innbyggere som pendler ut av sitt fylke i dag på daglig basis. Da er det viktig når vi skal harmonisere prisene, og skal gjøre tilbudet sømløst, at vi ser på hva som er bra i hvert enkelt fylke. Slik at vi tar med oss det som er bra inn i Viken.

I Akershus og Buskerud er kollektivtrafikken organisert i selskaper (Ruter As og Brakar As), mens den i Østfold er en integrert del av fylkeskommunen (Østfold Kollektivtrafikk).

Målet må være at alle reisende skal kunne reise på tvers av de gamle fylkesgrensene med én og samme billett.

Hvis stadig flere skal reise kollektivt, så må det være attraktivt tilbud. Da må det være rimelig, gå ofte, og det må være enkelt for kunden.

Da toget står for en vesentlig del av de fylkeskryssende reisene, skal det arbeides for at også jernbanen inkluderes i en harmonisert prisstruktur og i et fremtidig felles pris- og billettsystem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fellesnemnda har også vedtatt at man skal se lavere priser for ungdom sett i sammenheng med ordning for skoleskyss i forbindelse med utarbeidelse av felles pris- og billettsystem for Viken. Ulike alternativer bør skisseres. Ett av alternativene som skal utredes her er gratis busskort til alle ungdommer i videregående skole i Viken.