Det er en alvorlig og helt gal påstand.

Les også: Velkommen til Viken

Det å ikke følge vedtak som blir fattet i Stortinget er å bryte norsk lov. Stortingsrepresentantene er lovlig valgt av folket og skal ta beslutninger på vegne av landets innbyggere.

Det samme gjelder oss som er valgt inn i kommunestyre og fylkesting. Det er velgerne ved valg som velger inn sine representanter. Det er sånn lokaldemokratiet er bygget opp.

Noen ganger er vi politikere uenige i beslutninger og får ikke flertall for våre saker. Da er det ekte og reelt demokrati å respektere flertallet.

Politikere er ikke privatpraktiserende. Vi er en del av et parti, et politisk program og et tverrpolitisk fellesskap med et lovgivende organ på toppen, Stortinget.

Thor Krefting Nissen påstår også at jeg ikke kjenner geografien godt. Det er også en gal påstand.

Jeg har vært aktiv politiker i Akershus fylkeskommune i syv år, fire år som medlem av hovedutvalg for samferdsel. I tillegg har jeg vært medlem av jernbaneforum Øst i samarbeid med Østfold fylkeskommune som blant annet jobber for bedre vilkår og frekvens på Østfoldbanen. Så jeg kjenner både geografien og utfordringene i regionen godt.

Akershus har stor innpendling av arbeidsreiser fra Østfold og Buskerud. Fra Akershus pendler mange til feriesteder og hytter i Buskerud og Østfold. Våre innbyggere krysser fylkesgrensene ofte.

Østfold, Akershus og Buskerud utgjør ett felles bo- og arbeidsmarked. De er alle tre helt avhengig av felles næringsutvikling, arealplanlegging og gode samferdselsløsninger – ikke minst innen kollektivtrafikken.

Med fortetting og stadig flere biler på veiene er det fornuftig og helt nødvendig å se på helheten. Vi bør legge arbeidsplasser utenfor tettstedene og benytte kapasiteten på veiene motstrøms av køene i rushtiden.

I tillegg kan vi med bedre helhetlig planlegging fylle halvtomme tog og busser på returen fra byene. Vi kan bruke båter på sjøen og mating til knutepunkter mer effektivt.

Det er god samfunnsøkonomi, miljøvennlig og fremtidsrettet.

I dag er det vanskelig å få igjennom vedtak når det kreves likelydende vedtak i flere kommune og fylkesting.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Med ny, større region får vi raskere beslutninger og mer helhetlige løsninger til det beste for alle i regionen Viken.