Det er vekst i alle regioner.

Les også: Slik kan nye Rud videregående skole bli

Les også: Gigantplaner krever grundig vurdering

Les også: Slik skal det bli plass til 2.500 flere elever

Ny storregion Viken fra 2020 vil kunne gi utfordringer med hensyn til struktur, dimensjonering og inntak, og det vil derfor bli behov for justeringer.

Ny yrkesfagstruktur kan også medføre behov for tiltak og endringer.

Antall elevplasser i Akershus har vokst hvert år fra 2001. Fra 15.800 elever til 23.100, det vil si en vekst på 7.300 elevplasser i denne perioden.

Inneværende skoleår var det 23.500 søkere til videregående skoler i Akershus. I Oslo var det i år 17.200 søkere til skoleplass.

Oslo har til tross for en litt større befolkningsvekst hatt en langt lavere vekst i behov for elevplasser i videregående opplæring.

Befolkningssammensetningen er forskjellig i de to fylkene, med en større andel barnefamilier i Akershus. Denne tendensen har forsterket seg, og Akershus har stor netto tilflytting fra Oslo.

Nye prognoser viser et behov for ytterligere 5.600 nye elevplasser i Akershus mot 2030.

Prognosene som lå som grunnlag, anslo et behov for 4.600 nye elevplasser mot 2030. Høyere vekst enn tidligere beregninger skyldes sammenslåing av Røyken og Hurum med Asker kommune fra 2020, og det er også en sterkere vekst på Nedre Romerike i forhold til forventet.

I starten av perioden er det en forsiktig vekst, i 2020 øker veksten sterkt som følge av Hurum og Røyken. Veksten tiltar deretter i alle regioner, og allerede i 2026 er det behov for 5.000 flere elevplasser sammenlignet med inneværende skoleår.

Utbygginger av nye og utvidelser av skoler er en krevende oppgave og har et langt tidsaspekt fra planleggingsstart til ferdigstillelse.

Arbeidet med etablering av ny skole i Ski startet i 2015, og ny skole kan først stå klar i 2023. Det er derfor viktig å starte arbeidet i tide, samtidig som det må foretas nødvendige justeringer underveis.

Innvandringen til Norge har gått kraftig ned de siste par årene, og det samme har innvandringen til Akershus. Innenlands flytting til Akershus har i samme periode økt slik at total nettoflytting til Akershus fortsatt er rekordhøy.

Tilflyttingen fra Oslo er høy. Det er en sterk vekst spesielt på Romerike, bare i Skedsmo har veksten siden årtusenskiftet vært på 38 prosent, og Ullensaker har vokst fra 20.000 til 35.000 innbyggere.

I første halvår 2017 fortsatte denne trenden, men innenlands flytting økte mye mer enn fallet i innvandring.

Nivået på nettoflytting inkludert innvandring i første halvår har aldri tidligere vært så høyt som i 2017. Antall byggetillatelser for boliger i Akershus er også rekordhøyt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er derfor ikke grunnlag for å forvente at fallet i innvandring til Norge vil bety lavere befolkningsvekst i Akershus på kort sikt.