Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vei og bane på feil spor

FRA SANDVIKA TIL HØNEFOSS: Slik er traseen planlagt for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. – Vi ønsker å belyse forhold, som vi mener taler mot den valgte traseen, skriver innsenderen.

Samferdsel. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er på feil spor.

Bærum Natur- og friluftsråd ble sist sommer kontaktet av Budstikka, som ville lage en artikkel om at rådet i sin høringsuttalelse om fellesprosjektet går imot det.

Les også: Ny E16 utsettes med mer enn ett år

Les også: Feil valg for tunnelbygging

Les også: Ny runde om Ringeriksbanen i Bærum

Antageligvis var det et overraskende standpunkt sett fra avisens side.

Bane Nors opplysninger om 250 km/timen, 20 minutters reisetid mellom Sandvika og Hønefoss (som dog gir snitthastighet 120 km/time) og kortere reisetid til Bergen med tog er vel hva folk flest har fått med seg om prosjektet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil være Norges største samferdselsprosjekt om det kommer til utførelse.

Ifølge Fagrapport ingeniørgeologi er dette anlegget (23 km tunnel under Krokskogen) det største og mest kompliserte anlegget i Norgeshistorien.

For Bærum natur- og friluftsråd og Naturvernforbundet i Buskerud er skadene prosjektet vil påføre naturen langs traseen imidlertid grunnen til at vi engasjerer oss.

Men i erkjennelsen av at ikke alle synes naturvernargumenter er viktige, ønsker vi også å belyse andre forhold, som vi mener taler mot den valgte traseen.

Dette er et prosjekt som bør belyses og diskuteres på bredt grunnlag forut for vedtaket om realisering/ikke realisering.

Herunder vise til alternative forslag til fremføring av vei og bane til Hønefoss og Bergen, som tilfredsstiller InterCity-standard og som samtidig gir den beste løsningen for godsfremføring på bane i østlandsområdet.

Prosjektet har også et nasjonalt økonomisk og jernbanelogistisk perspektiv som vi mener må ivaretas på en langt mer samfunnsnyttig måte. Det sett i lys av de meget store investeringene prosjektet medfører.

Hva vet vi så om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Sandvika og Hønefoss?

Mye om vi leser forslaget til reguleringsplan med vedlegg datert april i fjor og høringsuttalelser om Avtjerna av januar i år, men lite om vi er opptatt av fremdrift, kostnader og interne diskusjoner.

Hva vi (tror vi) vet er imidlertid:

  • Reguleringsplanen er ennå ikke vedtatt. Grunnene til det antas å være at blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) synes å ha store innvendinger mot planprosess og løsninger.

Herunder statlig regulering kontra kommunal og videre løsninger som berører NVEs ansvar for flom og rassikring, samt fare for kvikkleireskred mm

  • NVE har også sterke motforestillinger mot Bane Nors valg av fylling og ikke bro ved Mælingen (se under).
  • Det er ennå ikke bevilget penger til bygging av Ringeriksbanen, men til prosjektering er det medgått cirka 1 milliard kroner per dato, og det er avsatt et tilsvarende beløp for 2019.

Tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen bruker som argument for realisering «at nå er det brukt så mye penger på prosjektet at det må bygges».

  • Planlagt start på byggearbeidene er (nå) 2022. I 2015 var det 2018.
  • Byggestart på E16 er nettopp utsatt ett år. Forklaringen er endrede forutsetninger.
  • Når det gjelder beregning av samfunnsnytten skriver Transportøkonomisk Institutt i sin betenkning at lønnsomheten i prosjektet er robust negativ.
  • Verre blir det når kostnadene for prosjektet øker. Kostnads-estimatet er økt fra 20,6 milliarder kroner i 2015 til offisielt 32 milliarder i dag, herav 8,3 til vei og 23,7 til bane.
  • Bane Nor har nettopp startet belastningsforsøk ved Mælingen (ved det Ramsar-fredede området ved Storelva), der målsettingen er å finne ut om jernbanesporene kan fundamenteres på høy fylling.

Her er dybden til fjell 143 meter. Forsøkene skal pågå til våren 2020, og stikkordet er «stabilt underlag». Det er kritisk for togskinner om togene skal gå i 250 km/t.

Ferdigstilling av forsøkene kan bli utsatt til nyttår/våren 2021, da testfelt 3 på Mælingen får oppstart tidligst høsten 2019.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I neste leserinnlegg vil vi ta for oss historikken og utviklingen av prosjektet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler