Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trenger staten med på laget

Artikkelforfatteren påpeker at utbygging rundt lokale sentra og knutepunkter reduserer reisebehovet.

FOTO: NYEBILDER

Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 68 kommuner (inkludert Oslo) og fylkeskommunene Viken og Innlandet, med totalt 2,5 millioner innbyggere. Regionen har 23 prosent av klimagassutslippene i Norge og 50 prosent av utslippene innen veitrafikk. Norge vil ikke nå sine klimamål uten innsatsen i vår region. Vi er klare til å bidra, men er avhengige av virkemidler fra staten.

Klimakur er et godt grunnlag for å halvere utslippene innen 2030, men det er behov for mer kraft, fart og tydeligere mål. Utslippstallene fra Miljødirektoratet viser at utslippene i de fleste norske kommuner økte fra 2017 til 2018. De økte utslippene kom hovedsakelig innen veitrafikk og fra annen mobil forbrenning som bl.a. anleggsmaskiner.

I Asker og Bærum økte de totale utslipp med 6,6 % fra 2017 til 2018. Veitrafikk og anleggsmaskiner utgjør henholdsvis 71 % og 7 % av utslippene. Her er det store muligheter for utslippskutt, ved elektrifisering og økt tilgang på utslippsfrie og fossilfrie alternativer. Det bør også stimuleres til samarbeid om utslippsreduksjon ved infrastrukturprosjekter, som Bærum Ressursbank. Det forutsetter statlig drahjelp. Det må etterspørres lav- og nullutslippsløsninger for anleggsmaskiner, men det trengs flere virkemidler. Staten bør samordne etterspørselen på tvers av forvaltningsnivåer og øke sin støtte til innkjøp av disse.

Veksten i persontrafikk i byområdene bør tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbygging rundt lokale sentra og knutepunkter reduserer reisebehovet, samtidig som det gir buss og bane et godt passasjergrunnlag. Osloregionens strategier og andre regionale planer legger dette til grunn. Staten har også et ansvar for å bygge i tråd med et slikt prinsipp.

Flere byområder enn i dag bør få byvekstavtaler og/eller belønningsmidler. Dette må også følges opp i arbeidet med NTP. Statens andel bør økes til minst 70 prosent i de største kollektivprosjektene, som for eksempel Fornebubanen.

Osloregionen er tungt belastet med gjennomgangstrafikk. Mer gods må fraktes med tog og skip og det må lønne seg å velge utslippsfritt og fossilfritt. Satsene i de strekningsbaserte bomstasjonene må miljødifferensieres. Kjøretøy som går på biogass må fritas for bomavgift og veibruksavgift på biodrivstoff må utsettes. Det er også behov for et krafttak for utbygging av ladeinfrastruktur og energistasjoner for biogass og hydrogen.

Osloregionen ber om at tiltakene i Klimakur 2030 igangsettes snarest mulig, og at de blir inkludert i høstens Klimamelding. Regjeringen bør fastsette et tallfestet utslippsmål i 2030 og utarbeide et nasjonalt klimabudsjett. Da blir det enklere for norske kommuner å bidra til måloppnåelsen.

Kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen er klare for en lokal klimakur. Vi har oppskriften, men mangler noen virkemidler. De kommer forhåpentligvis når tiltakene i Klimakur skal iverksettes.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.