Mer enn 70 prosent av klimagassutslipp i Akershus kommer i dag fra transport. Den antatte befolkningsveksten vil medføre økt transportbehov.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Akershus fylkeskommune vil bidra til at den forventede trafikkveksten tas med sykkel, gange, kollektivtrafikk og mest mulig fossilfrie og aller helst, utslippsfrie kjøretøyer.

Vi ønsker å bidra til kraftig reduksjon av klimautslipp og lokal luftforurensing. Ett av virkemidlene er å stimulere til å fase inn kjøretøyer uten utslipp, enten hydrogenbiler eller elbiler.

Ruter har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri innen 2020. Jeg tror det er viktig å satse på flere teknologiske løsninger for null- og lavutslipps-kjøretøyer.

Fordelen med hydrogenkjøretøy er god rekkevidde og kort fylletid. Det skjer en rask teknologiutvikling, både basert på brenselcelle og batteri; også innen fremstilling av hydrogen hvor vi observerer at produksjonen blir stadig mer energieffektiv og benytter energi som markedet ellers ikke tar i bruk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg mener det er fornuftig at bilproduksjonen legges om til kjøretøyer uten utslipp. Det vil være snakk om en utfasing av vanlige kjøretøyer over tid.

Nye elbiler og hydrogenbiler er enklere og billigere å bygge enn vanlige biler, har færre slitedeler og er derfor mer driftssikre. Samtidig blir motorene mer effektive. De kan også bygges med sikte på bedre resirkulering. Da blir hele verdikjeden mer miljøvennlig.

Jeg tror vi må satse på flere teknologiske løsninger som lever side om side for å få ned utslippene fra den transporten vi tross alt trenger for at samfunnet skal kunne fungere godt – dette gjelder både veitrafikk, tog- og baneløsninger og sjøtransport.