Dette var et forunderlig innlegg om fremtiden i vårt område fra en person som tilsynelatende ikke har oppfattet at fremtiden for Akershus ligger i Viken og at han ikke vil få en posisjon i den nye region fra sitt mikroparti som knapt har velgere bak seg.

Les også: To utfordringer for Akershus

Han skriver «Grovt sett kan vi dele utfordringene for Akershus inn i to. Det ene er å finne gode transportløsninger til og fra jobb og andre steder for i en storbyregion i sterk vekst.»

Det har han jo rett i, men da må jo veier og jernbane prioriteres, både vest-, nordøst- og sørfra i det sterkest trafikkerte området i landet, ikke prioritere en fergefri E39 som knapt har årstrafikk på høyde med døgntrafikken inn og ut av hovedstaden.

Slutt å høre på sutringen fra Vestlandet om manglende midler.

I tillegg burde planleggerne i Statens vegvesen og departementet for lengst ha innsett at E18 burde gått utenom Oslo, eksempelvis fra Ås mot Drøbak i bro over Oslofjorden til Sande-området og knyttes til nåværende E18.

Det burde også legges en ring 4 som tidligere har vært antydet fra Maskinoperatørenes Forening, for å avlaste nåværende pendler- og gjennomgangsåre til E6, med fire felt og avkjøringer ned til forskjellige bydeler.

Hvis planleggerne hadde internasjonalt samarbeid både gjennom læring, informasjonsutveksling, implementering av nye løsninger og utvikling og etablering av infrastruktur, burde de ha oppdaget at ring 4 har vært løsningen både for Stockholm og København.

Det ville bli langt billigere enn nåværende løsning med tunnel under eksisterende E18, med kostnadene for nesten 900 erstatningsboliger Sandvika-Lysaker på toppen av veibyggingen som vil kreve masse tunneler for massebortkjøring og omkjøringsveier for en dagstrafikk på over 100.000 kjøretøy.

Sistnevnte et behov Statens vegvesen ikke engang var villige til å nevne på folkemøtene de arrangerte.

Dernest hevder fylkesvaraordføreren:

«Det andre er å begrense klimautslippene ved transport av personer og gods. For Oslo og Akershus utgjør utslippene fra transportsektoren 70 prosent av det totale CO2-utslippet i regionen. Skal vi nå våre klimapolitiske målsettinger, blir dermed transportsektoren en nøkkelfaktor.»

Her har ikke varaordføreren fulgt med i timen, på lik linje med de fleste andre «grønne aktivister», når det gjelder faren CO2 utgjør ifølge verdens ledende vitenskapsmenn, som avviser gassen som en fare, samt FNs matvareprogram som lovpriser økt CO2-konsentrasjon (for øvrig det våre drivhusgartnere bruker ved en tredobling av CO2) som gir langt større avlinger.

De samme klimaforkjempere og «grønne» har heller ikke fått med seg utviklingen av transportmidler de siste årene som ligger langt foran kravene fra FN/EU om utslipp.

Det ruller i dag dieseldrevne kjøretøy, såkalte Euro6, som har et utslipp som er renere enn innsug og kan pustes inn direkte fra røret. Det er ingen NOX, og Bosch har nå utviklet en dieselmotor med utslipp som er tredjedelen av det kravet som gjelder fra 2020.

«Akershus fylkeskommune, kommuner, næringsliv og akademia i regionen har i mange år satset tungt på det grønne skiftet i transportsektoren», skriver Salvesen.

«Men vår satsing på så vel batterielektriske, hydrogendrevne og biogassdrevne biler, busser og annen tungtransport vil ikke lykkes dersom ikke andre regioner og land satser på det samme», fortsetter han, men har ikke innsett at bilprodusentene som jo ligger i andre land, har ligget langt foran Akershus fylkeskommune som jo nå også er en saga blott.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

«Konklusjonen må derfor bli at mange av samfunnsutfordringene knyttet til dette feltet bare kan løses gjennom internasjonalt samarbeid», avslutter Salvesen, men har ikke det eksistert mange år før han ble valgt, i utlandet, bare det at politikere av hans type ikke har fulgt med i tiden.