Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tjenesteutvikling i et helhetlig perspektiv

Vi vet at velferdsstaten er bygget ut betydelig de siste tiårene, og nasjonalt viser fremskrivningene at offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter fra 2030.

Dette skaper et behov for omstilling og effektivisering av offentlig sektor, også av oss som kommune.

Vi vet at alderssammensetning vil være avgjørende for norske kommuner fremover, vi vet at det blir nødvendig at flere deltar og står lenger i arbeidslivet.

Økt digitalisering vil endre måten offentlige oppgaver organiseres og utformes på. Sist, men ikke minst vet vi at vi må fortsette å gjøre viktige grep for å nå klimamålene.

I forbindelse med at Røyken, Hurum og Asker slår seg sammen er det besluttet at kommuneplanen ikke bare skal omfatte samfunnsutvikling, men også omfatte en plan for utvikling av kommunens tjenester til innbyggerne i nye Asker.

Arbeidet med utviklingen av nye Askers tjenester i et 12 års perspektiv er et nybrottsarbeid.

Kommuneplanen vil på denne måten samle kommunens virkemidler og være et helhetlig strategidokument for koordinerte og gode løsninger og vil gi viktige føringer for det videre arbeidet med bærekraftsmålene.

Etablering av innbyggertorg i tettstedene i Asker er et eksempel på viktig tilrettelegging for bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå målene. Innbyggertorgene skal være tilgjengelige møteplasser og arenaer hvor ulike aktører kan møtes og jobbe sammen om å skape verdi og nye løsninger i lokalsamfunnet.

I et felles kommunestyre for nye Asker 14. september presenterte tjenesteutviklingsutvalget våre innspill. Utvalget har vært bestående av politikere og administrasjon, med representasjon på tvers av partitilhørighet.

Hovedbudskapet er at vi skal finne gode og fremtidsrettede løsninger for de samfunnsendringer vi står overfor. Vi skal være i forkant og legge planer for utfordringene som ligger foran oss, men også de muligheter som ligger i fremtiden for eksempel innen teknologi.

På denne måten skal vi sikre en ansvarlig politikk og god ressursutnyttelse til det beste for innbyggerne i nye Asker.

HØYRE-LEDER: – Vi skal sikre en ansvarlig politikk og god ressursutnyttelse til det beste for innbyggerne i nye Asker, skriver Cecilie Lindgren (46).

Jeg vil løfte betydningen av riktig og tilstrekkelig kompetanse for kommunene. De ansattes kompetanse er kommunens viktigste ressurs. Kommunenes evne til å tiltrekke seg profesjonelle ledere og medarbeidere i konkurranse med privat sektor vil være avgjørende sammen med evnen til å utvikle nye arbeidsmåter.

Kommunenes oppgaver har økt betydelig. Vi ser dette spesielt innen helse, men dette er også en villet politikk fra Askers side for satsing på tidlig innsats for barn og unge og tjenester for dem som trenger det mest.

Vi har et solid grunnlag å bygge videre på i de tre kommunene. Det har over tid blitt arbeidet med både innovasjonskultur og profesjonell arbeidsgiverpolitikk, noe som har resultert i kommunenes servicepris og innovasjonsprisen.

Bærekraftsmålene skal sikre sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft og vil således gripe inn i alle arenaer i kommunen. Dette vil påvirke hvordan nye Asker utformer sitt fremtidige tjenestetilbud.

Tjenestene må oppleves som tilgjengelige og leveres med kvalitet. Det vil blant annet si at tjenestene skal ytes lokalt, og vi skal oppleve at vi kommer til rett sted når vi tar kontakt.

Kvalitet innebærer forsvarlige, likeverdige og virkningsfulle tjenester, at de er tilpasset den enkelte og at hensynet til brukermedvirkning er ivaretatt.

Målsettingen er å underbygge mestring og selvstendighet, hvor kommunen bidrar med trygg og riktig hjelp når vi trenger det.

Utvalget har arbeidet ut fra et mandat fra fellesnemnda i nye Asker og har levert en rapport som innspill til videre administrativt og politisk arbeid.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi har tro på at en koordinert utvikling av samfunns- og tjenesteutviklingen for nye Asker vil gi nye muligheter, det lover godt for et bærekraftig Asker!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler