Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sykefravær ikke «sykt» høyt

VIL HA FRAVÆRET NED: – Både flertallet i hovedutvalg for bistand og omsorg og rådmannen mener at et sykefravær på 7 prosent er et realistisk måltall, skriver utvalgsleder Torbjørn Espelien (Frp).

3. januar 2019 ble sykefraværet for pleie og omsorg i Bærum kommune omtalt i Budstikka.

Sykefraværet for pleie og omsorg i Bærum er for høyt, men at det fremstilles som «sykt» høyt når sykefraværet er på 9 prosent, blir noe misvisende.

Les også: Setter inn «ekstraordinær innsats» mot sykt høyt fravær

Dersom man sammenligner sykefraværet i pleie og omsorg med andre kommuner (ASSS) i 2017, var gjennomsnittlig sykefravær 11,6 prosent. Kommunen med lavest sykefravær hadde 8,8 prosent, og kommunen med høyest sykefravær hadde 13,4 prosent.

Dermed er et sykefravær på 9 prosent et steg i riktig retning for pleie og omsorg i Bærum kommune.

Både flertallet i hovedutvalg for bistand og omsorg og rådmannen mener at et sykefravær på 7 prosent er et realistisk måltall som vi sammen skal nå.

Nestleder i hovedutvalg for bistand og omsorg, Siw Wikan fra Høyre, fremmet flere forslag i februar 2018, deriblant at man skulle ha et mål for sykefravær på 7 prosent.

Dette støttet heldigvis et flertall av utvalgets medlemmer, og det var bare Rødt og Arbeiderpartiet som stemte imot et så ambisiøst måltall.

Rådmannen har jobbet systematisk med å få ned sykefraværet i mange år. Det har vært jevnlige rapporteringer, men resultatene har ikke kommet.

Gjentatte ganger har det blitt etterspurt konkrete tiltak for å få en reduksjon i sykefraværet for Bærum kommune som helhet og ikke minst for pleie og omsorg. Rådmannen og politikerne har hatt et kraftig fokus på ledelse, og dette bidrar nå til et redusert sykefravær.

I pleie og omsorg blir sykefraværet tatt regelmessig opp til drøfting i tjenestestedenes medbestemmelsesmøter.

Bedriftshelsetjenesten har et særskilt fokus på oppfølging av tjenestesteder med korttidsfravær på over 4 prosent. Bedriftshelsetjenesten arbeider også med holdningsskapende nærværsarbeid ved en rekke tjenestesteder innen pleie og omsorg.

Dette arbeidet ser vi at gir en effekt i redusert sykefravær.

Det har blitt stilt spørsmål om oppfølging fra rådmannen, og i saksfremlegget fremkommer det at de aller fleste enhetene har «tett oppfølging» av sykefravær.

Det er likevel ulike oppfatninger om hva som er tett oppfølging og hvordan det gjennomføres. Rådmannen sørger nå for et styrket og mer ensartet opplegg for oppfølging av sykefravær.

Det finnes enheter i sektoren som har vedvarende lavt sykefravær. Rådmannen sørger nå for at rutiner og erfaringer fra disse enhetene gjennomgås med sikte på læring og spredning til enheter med høyt sykefravær.

Det er dette systematiske arbeidet som vi nå begynner å se resultatene av.

Rådmannen sørger også for ressurser og kompetanse til individuell støtte og veiledning for ledere i pleie og omsorg i deres arbeid med oppfølging av sykefravær, forebygging av sykefravær og tilrettelegging på arbeidsplassen for å hindre sykefravær.

Lederne har også i sine lederavtaler mål om redusert sykefravær eller å opprettholde stabilt lavt sykefravær.

Når man har ledere som har stor oppmerksomhet på sykefraværet, samt god støtte fra bedriftshelsetjenesten, gir dette resultater.

Bærum kommune er nå også med i KS sin «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» for å få redusert sykefraværet, og jeg regner med at dette vil medføre ytterligere redusert sykefravær.

Det blir gjort mye godt arbeid, det er flere tiltak som skulle blitt effektuert i 2015, som ikke er gjennomført godt nok. Disse tiltakene vil rådmannen følge opp på nytt og komme tilbake til hovedutvalget for bistand og omsorg, slik at enda flere tiltak blir gjennomført.

Når vi som politikere har satt et så lavt måltall for sykefravær, viser det at vi har stor tro på det arbeidet som nå blir gjort i Bærum kommune for å få ned sykefraværet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Et sykefravær for pleie og omsorg på 9 prosent er ikke bærekraftig for Bærum kommune. Utgangspunktet var på 12 prosent, så med en reduksjon i sykefraværet på nærmere 3 prosentpoeng fortjener rådmannen ros for det arbeidet som gjøres i Bærum kommune.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler