Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Styrking av integreringsarbeidet

OPPVEKSTDIREKTØR: Nye Asker skal fortsette å levere gode resultater på integrering, skriver Kai Erik Lund i dette innlegget.

Oppvekstdirektør Kai Erik Lund i Asker kommune svarer på kritikken fra ansatte ved Asker Voksenopplæring.

I Budstikka 3. april kommer det frem synspunkter i innlegget Dårligere integrering med ny organisering om arbeidet med organiseringen av tjenester knyttet til arbeidet med integrering og mangfold i nye Asker som fortjener et tilsvar.

I arbeidet med å bygge en ny storkommune har oppdraget vært å se på alle deler av virksomheten, hvordan vi skal jobbe og hvordan vi kan organisere oss for å sikre best mulig tjenester for innbyggerne. Dette gjelder også integreringsfeltet generelt og voksenopplæringen spesielt.

Nye Asker skal fortsette å levere gode resultater på integrering. Ved å knytte mange tjenester som arbeider med dette feltet sammen i en ny virksomhet, så vil dette kunne bidra til å skape et sterkt fagmiljø som kan løfte frem fagfeltet, og styrke det strategiske fokuset.

Etablering av tre introduksjonssentra, i Asker, Spikkestad og Sætre, skal gi bedre tjenester for den enkelte og bidra til at tjenestene i større grad henger sammen og forsterker hverandre. Voksenopplæringen vil være en del av introduksjonssenteret og de ansatte vil fortsatt ta del i den felles skoleutviklingen i nye Asker.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det positive utviklingsarbeidet Asker Voksenopplæring (VO) er inne i, vil bli videreført.

Når det gjelder selve endringsprosessen, har involvering og medvirkning underveis vært viktig for oss for å finne gode løsninger, og vært gjennomført i samråd med de tillitsvalgte.

Medvirkningen er ivaretatt gjennom ansattrepresentantenes rolle i prosjektgrupper, styringsgrupper, som deltagere i workshoper og på fagdager sammen med virksomhetsledere og avdelingsledere som var invitert i alle workshoper m.m. Dette i tillegg til de overordnede prosessene med blant annet drøftingsmøter og høring.

Organisasjonsplanen er utarbeidet gjennom bred medvirkning fra virksomhetsledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte, og bygger på de overordnede føringer for kommunesammenslåingen. Informasjon om prosessen ble gjort kjent underveis slik at den skulle være tilgjengelig for alle ansatte.

Innspill fra organisasjonen, blant annet eget høringsinnspill fra Asker VO, ble vurdert i prosessen. Organiseringen av virksomheten Inkludering og mangfold er nå vedtatt og vil være utgangspunkt for arbeidet fremover.

Vi er trygge på at tjenestene har mye å lære av hverandre, og vi vil søke å ta med oss og videreføre alt det gode arbeidet som gjøres innenfor alle virksomhetene.

Ny organisering vil være med på å sikre en mer helhetlig tilnærming basert på de gode resultatene, de gode erfaringene, den gode kompetansen og ambisjonene på feltet kommunen har. Så skal vi søke å finne og utvikle både beste og neste praksis gjennom et kontinuerlig utviklingsarbeid.

I slike omfattende endringsprosesser er det ikke unaturlig at frustrasjon, uenighet og usikkerhet kan komme til uttrykk på ulikt vis. Jeg ønsker å legge til rette for konstruktiv dialog og samtale med ansatte, tillitsvalgte og ledere, slik at vi sammen finner gode løsninger innenfor de nye organisatoriske rammene og oppnår gode resultater til beste for den enkelte tjenestemottager.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler