Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Staten ingen garantist for naturmangfold

Morten Skauge (H) påpeker at politikernes viktigste styringsverktøy for å balansere hensynet mellom vekst og vern er kommuneplanens arealdel.

FOTO: KARL BRAANAAS

Høyre og MDG i Bærum har åpenbart det til felles at begge er mest opptatt av Høyres politikk.

23. april hadde MDGs Hans Rugset nok et leserinnlegg i Budstikka som handler mest om Høyre. Det føyer seg inn i rekken av mange siden valget i fjor. 

Rugsets påstand denne gangen er at Høyre svekker naturvernet fordi regjeringen har foreslått å gi kommunene økt beslutningsmyndighet på bekostning av Fylkesmannen i enkle byggesaker. Han beskriver en utvikling fra 1970-tallet og frem til i dag med stort tap av naturmangfold, og mener at det vil ha fatale følger dersom lokale folkevalgte nå får siste ordet i spørsmål som gjelder dispensasjon til å oppføre for eksempel en garasje, platting eller utebod

Høyre deler MDGs bekymring for at mangfold i naturen går tapt, men dette er altså en utvikling som har foregått i et halvt århundre til tross for Fylkesmannens vide fullmakter til å omgjøre politiske vedtak fattet av lokale folkevalgte. Det er med andre ord ikke slik at statlig styring gir noen garanti for å ta vare på naturmangfold. Årsaken er selvsagt at også nasjonal politikk innebærer avveininger mellom ulike hensyn. 

Fylkesmannen baserer sine beslutninger blant annet på vedtak fattet av Stortinget, meldinger fra regjeringen, forskrifter eller annet regelverk. Ofte er det rom for tolkning og skjønnsutøvelse, og kanskje er det snarere motsatt av det Rugset hevder? At folkevalgte som kjenner lokale forhold er de som er best skikket til å vurdere grunnlaget for å avvike fra en standard. Faktum er i hvert fall at av de 93 byggesakene som ble sendt til vurdering hos Fylkesmannen fra Bærum kommune i 2019, ble kun én omgjort. Det viser at kvaliteten i kommunens byggesaksbehandling jevnt over er god og at de politiske vurderingene som er gjort har avveid ulike hensyn på en tilfredsstillende måte. 

Bærum har et rikt naturmangfold, verdifulle kulturlandskap med stor artsrikdom og mange grønne lunger. Høyre mener at det å ta vare på disse kvalitetene er en del av vårt felles forvalteransvar. Vårt viktigste styringsverktøy for å balansere hensynet mellom vekst og vern er kommuneplanens arealdel. I denne beskrives Bærums utfordringsbilde som sammensatt og preget av blant annet befolkningsvekst, stort kommunalt investeringsbehov og vedvarende utbyggingspress. Kommunen er avhengig av vekst for å opprettholde den høye kvaliteten i tjenestetilbudet, men denne må balanseres mot hensyn til bærekraft, stedsidentitet, vern av naturmangfold og vern av kulturminner og kulturmiljøer. 

Høyre vil føre en politikk som sikrer at verdifulle naturressurser ikke blir omdisponert og at viktige biotoper ikke går tapt. Vi vil bevare naturmangfoldet i byggesonen og arbeide for grønne ferdselsårer mellom fjorden og marka. Dette ligger til grunn for de politiske vurderingene som gjøres, også i byggesaker. Samtidig mener vi at politiske beslutninger bør tas av folkevalgte nærmest mulig innbyggerne, og at politiske vedtak skal følges opp raskt og til lavest mulige offentlige kostnader. På dette området er det betydelig forskjell på Høyre og MDG. 

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.