Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sikkerhet og flom i Asker

– 200-årsflommen som Asker og Bærum erfarte 6. august 2016, viste med tydelighet hvor viktig det er med forebyggende arbeid og tiltak for å redusere konsekvenser av uønskede hendelser, skriver innsenderne. Her fra Holmen.

– 200-årsflommen som Asker og Bærum erfarte 6. august 2016, viste med tydelighet hvor viktig det er med forebyggende arbeid og tiltak for å redusere konsekvenser av uønskede hendelser, skriver innsenderne. Her fra Holmen.

Foto: KARL BRAANAAS

15. desember 2020 behandlet og vedtok Asker kommunestyre handlingsplan 2021–2024 med budsjettet for 2021.

Som del av handlingsplanarbeidet, fremmet samtidig de politiske partiene sine respektive verbalforslag. Verbalforslag er saker administrasjonen skal arbeide med i kommende handlingsplanperiode.

Flere verbalforslag ble fremmet av posisjonen i hovedutvalg for samfunnstjenester. Utvalgets ansvarsområder spenner fra kommunal eiendom, vann og avløp, brann og redning, renovasjon, klimatiltak og landbruksaktiviteter til ivaretagelse av kystsonen, elver og vassdrag. 

Innen flere av ansvarsområdene utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, forkortet ROS-analyse.

200-årsflommen som Asker og Bærum erfarte 6. august 2016, viste med tydelighet hvor viktig det er med forebyggende arbeid og tiltak for å redusere konsekvenser av uønskede hendelser. Forsikringsskader i de to kommunene som følge av 100 mm nedbør på seks timer, medførte skader for nærmere 150 millioner kroner, hvorav flere regressaker.

I etterkant av flommen har Asker kommune arbeidet med flomforebyggende tiltak som fotografering for å lage terrengmodeller som muliggjør simulering av vannveier. 

Videre er flere bekker åpnet, det er etablert fordrøyningsbasseng, det er gravd dypere grøfter og installert større bekkerister i tillegg til spyling og rehabilitering av vannledninger. 

«Bærekraft dreier seg i stor grad om å etterlikne naturens metoder for overvannshåndtering», skriver Asker kommune i sin kommunedelplan vann.

Spørsmålet er om dette er tilstrekkelige midler i Asker i lys av den samlede kunnskapen vi har per i dag.

Direktorat for byggkvalitet på sin side skriver at fremtidige klimaendringer sannsynligvis vil skyldes en kombinasjon av naturlige klimavariasjoner og menneskelig påvirkning. 

Dette vil kunne gi våtere klima med hyppigere og mer ekstreme nedbørshendelser. I ett av scenarioene til Direktoratet er det ventet en 18 prosent økning i årsnedbørsmengden i Norge mot slutten av dette århundret. 

Det vil tilsvare en dobling av antall dager med såkalt kraftig nedbør.

Asker kommunes handlingsplan for 2021–2024 har avsatt 5 millioner kroner løpende per år til «Koordineringspott – flomtiltak/klimatilpasning». Spørsmålet er om dette er tilstrekkelige midler i Asker i lys av den samlede kunnskapen vi har per i dag både lokalt og nasjonalt. 

Det jobbes med en egen temaplan for vann og vannmiljø som vil gi oss ytterligere faktagrunnlag for videre prioriteringer. I et verbalforslag, som ble enstemmig vedtatt, bes Kommunedirektøren om å fremlegge en sak som beskriver status for gjennomførte flomsikringstiltak og behov for flomsikringsutstyr i Asker kommune. Saken må inneholde forslag til tilfredsstillende løsning og utstyrsbeholdning, samt finansiering.

Det er viktig for Høyre å sikre at kommunen har god beredskap og riktig og tilstrekkelig utstyr for å kunne håndtere våtere vær og være forberedt på å håndtere blant annet flomsituasjoner. 

Vi kommer til å følge opp dette gjennom saken som er forventet lagt frem for hovedutvalg for samfunnstjenester midtveis i 2021.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.