Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sats på bioøkonomi

BIOGASS: – Biogass har et betydelig potensial, i første omgang som drivstoff, men kan på sikt bidra til å erstatte produkter som er basert på fossil gass og olje, skriver innsenderen. Her fra en fabrikk i Sem i Vestfold, der matavfall fra Asker og Bærums brukes til å produsere biogass.

Utvikling av en storskala bioøkonomi er et sentralt strategisk grep for å gjennomføre et grønt skifte.

Akershus har med sine forsknings- og næringsmiljøer gode forutsetninger for å lykkes med å utvikle ny næring og industri innenfor bioøkonomi.

Dette er bakgrunnen for at Akershus fylkeskommune satser bredt og betydelig på bioøkonomi.

Bunnplanken i bioøkonomien er bærekraft, og forutsetningen er en kretsløpsøkonomi hvor ressursene er fornybare og kan gjenbrukes.

Bioøkonomien innebærer bruk av naturressurser til mat, fôr, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, papir, tekstiler og andre produkter.

Dette forutsetter at mange fagfelt samarbeider. Vi må bruke bioteknologi, nanoteknologi, kjemi og IKT.

I Akershus er vi særlig godt rustet til å skape verdier på biofeltet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi, Veterinærinstituttet, Institutt for teknologisystemer, Forsvarets forskningsinstitutt, Akershus universitetssykehus og forskningssenteret Simula på Fornebu, for å nevne noen.

Norge har gjennom oljealderen utdannet seg til og øvd seg på store oppgaver på høyt internasjonalt nivå.

Vi må nå omsette våre fortrinn til nye næringer og en ny slagkraftig og bærekraftig industri.

Bioøkonomien er allerede en betydelig bidragsyter til verdiskaping, sysselsetting og eksport i Norge.

Samlet verdiskaping for de biobaserte næringene er på om lag 100 milliarder kroner eller om lag 5 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge.

Det er allikevel en utfordring at en stor del av Norges bioressurser eksporteres uforedlet.

Bioøkonomi handler ofte om ny verdiskaping i kjente ressurser. Akershus fylkeskommune har engasjert seg i og bidratt til flere prosjekter hvor vi kan øke antallet nyetableringer basert på kommersialisering av forskningsresultater.

Her er noen eksempler:

  • «The bioeconomy region» er et samarbeid med Region Värmland, Dalarna og fylkeskommunene i Hedmark, Oppland og Østfold og en rekke næringsaktører. Prosjektet er støttet av Europeiska Regionala Utvicklingsfonden. Det skal øke den internasjonale konkurransekraften for små og mellomstore virksomheter og stimulere til innovasjoner og vekstbedrifter basert på biomasse fra skog. Prosjektet forventes å kunne bidra til nyskaping når aktører som jobber med biomasse fra skog møter aktører fra andre sektorer som for eksempel fra olje og gass, matvareindustrien og legemiddelindustrien.
  • NMBU er verdensledende innenfor presisjonslandbruk. Presisjonslandbruk handler blant annet om å utvikle selv- gående maskiner, roboter, som sår, gjødsler og høster. Fylkeskommunen har bidratt til et forprosjekt for etablering av et kompetansesenter for presisjonslandbruk. Senteret skal være et internasjonalt ledende kompetansemiljø innen avansert landbruksteknikk og presisjonslandbruk. Det forventes en stor vekst i bruk av ny teknologi i landbruket i årene som kom- mer, og det åpner for bety- delige industrielle muligheter. Her kan Akershus ta en lederrolle.
  • Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Oslo. Hovedmålet er å bidra til å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig utnyttelse av energiressursene i gjødsel og kloakk til en biogassverdikjede rundt Oslofjordregionen. Biogass har et betydelig potensial, i første omgang som drivstoff, men kan på sikt bidra til å erstatte produkter som er basert på fossil gass og olje.
  • Akershus støtter Forskningssenteret for miljøvennlig energi Bio4fuels ved NMBU. Forskningssenteret skal bidra til å peke ut teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av såkalt «avansert biodrivstoff». Fokuset er på å få frem bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket. Dette kan skape nye næringer og verdiskaping også fra landbruksnæringen i Akershus.

Det er store muligheter innen bioøkonomifeltet i hele Akershus. Vi har arealene, forskningen, næringslivet og alle de gode hodene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Venstre og jeg vil fortsette å arbeide for at vi får realisert det store potensialet som ligger i Akershus. Vi lover også å ta det med oss inn i regionen Viken, når den dagen kommer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.