Her beskrives «gårsdagens» samferdselspolitikk, som for øvrig har hatt Høyres støtte, slik:

  • Nullvekst i biltrafikken.
  • Målet er å hindre at veksten i persontransport skjer med bil.

Les også: Nødvendig nytenkning

Denne «gårsdagens» samferdselspolitikk er også hyppig benyttet som referansepunkt av Høyre og dets støttespillere, når man har talt og skrevet om «miljøveien» E18.

Det storstilte veiprosjektet skal, etter sigende, ikke bidra til å øke personbiltrafikken, men sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet og attraktivitet.

Men nå tenkes det altså nytt i Høyre. Høyre vil nå «at veisystemet utbygges slik at det også tilfredsstiller behovet for kapasitet og fremkommelighet for individuell persontransport».

Endelig fremstår Høyre med sitt sanne ansikt, gjenkjennelig i årtier bakover.

Hulheten i E18-retorikken blir klart og tydelig demonstrert. Privatbilens fremkommelighet er alfa og omega. Alt annet har vært tilpasset retorikk.

Nytenkning er det i alle fall ikke.

Annexstad begrunner nytenkningen med introduksjon av nullutslippsbiler. Da må det gjerne komme flere biler på veiene. Nødvendig kapasitet sikres gjennom planlegging og investeringer.

I klartekst betyr det at Høyre ønsker seg en drastisk satsing på nye veier i nærområdene rundt Oslo. Stikk i strid med tidligere signaler.

Annexstad understreker da også at Akershus Høyre ønsker et brudd med tidligere politikk, som hittil har gitt «argumenter til politiske motstandere og pliktoppfyllende byråkrater, som ikke kan prioritere utbygging av veinettet fordi vi da får flere biler».

Annexstad slutter ikke her. Han ønsker også å bryte med vedtatt areal- og transportplan i Akershus.

Denne politikken gjør «det stadig vanskeligere for kommuner som er bynære, men allikevel har landlige områder, å tilrettelegge for den utviklingen kommunen selv ønsker».

Når Høyre på denne måten bedriver «nytenkning» er det grunn til å merke seg at ikke ett ord brukes på å beskrive de vanskelige avveiningene som ligger til grunn for dagens politikk.

Utslipp av klimagasser avfeies glatt med henvisning til «teknologisk utvikling». Biltrafikkens arealbehov til trafikk og parkering nevnes ikke.

Miljøpartiet De Grønne vil møte Høyres nytenkning med konsekvent satsing på kollektivtrafikk, sykkelveier, innfartsparkering og knutepunktsutbygging. Her skal også nevnes elektrisk persontransport på fjorden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Klimaforlikets føringer i areal og transportplanleggingen blir ikke mindre i tiden som kommer, selv om deler av bilparken elektrifiseres.