Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Røykenveien kan bli et utstillingsvindu

Tom Linderud, frivillig i NAF Asker og Bærum, mener tiden er overmoden for handling i Heggedal. Bildet er tatt ved en annen trafikksikkerhetsanledning i Bærum.

Tom Linderud, frivillig i NAF Asker og Bærum, mener tiden er overmoden for handling i Heggedal. Bildet er tatt ved en annen trafikksikkerhetsanledning i Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

Viken kan gå foran som et godt eksempel med Røykenveien.

Røykenveien har i dag status som fylkesvei (Fv167) og forvaltes som sådan av Viken fylke. Fylkesveier forvaltes i dag av fylket, riksveier og E-veier av Statens vegvesen.

Kommer man kjørende fra Asker sentrum eller fra E134 og frem til Heggedal, fremstår Røykenveien mellom kryss med Vollenveien og tidligere fylkesgrense til Buskerud som en boligvei. Eventuelle trafikksikkerhetstiltak bør derfor vurderes ut fra det faktum, til tross for at Røykenveien er skiltet Fv167. 

På denne strekningen, med fartsgrense på 50 km/t og en årsdøgntrafikk i størrelsesorden 13000–15000 kjøretøy, er det tett boligbebyggelse på begge sider langs veien, 30 avkjørsler/kryss (der flere «lekker fotgjengere» på tvers av Røykenveien), seks krysningspunkter for fotgjengere hvorav fire er skiltet/oppmerket og de øvrige to er såkalte tilrettelagte krysningspunkt uten skilting/oppmerking. Det er anlagt gang-/sykkelvei på Røykenveiens vestside på hele strekningen. Beboere på østsiden må følgelig først krysse Røykenveien, for å kunne ferdes trygt langs veien på vei til skole m.m.

De fleste ulykker mellom bil og fotgjengere skjer ved kryssing av veien og i mindre grad når fotgjengeren beveger seg langsmed veien. Dødsrisikoen ved en påkjørsel mellom et motorkjøretøy og en fotgjenger er på ca. 30 prosent i en hastighet på 40 km/t. Med en hastighet på 50 km/t, øker dødsrisikoen til over 80 prosent.

Allerede i 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon som alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge skulle baseres på. Det er en visjon om ingen drepte eller hardt/varig skadde i trafikken. Fart er et av de viktigste elementene i nevnte trafikksikkerhetsarbeid. Eventuelle trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veier bør først og fremst ha som mål å sikre de svakeste trafikantgruppene tiltak som kan realiseres raskt og til akseptable kostnader. Parallelt med dette bør mer omfattende og kostbare tiltak planlegges.

I samarbeid med Asker kommune, lokalt trafikksikkerhetsutvalg i Heggedal, Heggedal skole, ulike vel m.fl., har vi i NAF sammen utarbeidet et forslag til løsning som baserer seg på «miljøgateprinsippet», som baseres på fartsgrense 40 km/t, opphøyde gangfelt og fartsdempere (humper). Dette er et prinsipp vi i dag finner igjen på flere fylkesveier både i «gamle» Asker kommune (Vollen/Slemmestadveien, Billingstadveien) og i Viken for øvrig (Fv110 i Fredrikstad, Vik ved Sundvollen, Rv 7 Sokna m.fl.), men da på veier med langt lavere årsdøgntrafikk enn på Røykenveien. Prinsippet krever ingen eiendomsinngrep, kun tiltak på eksisterende asfaltflate.

Nullvisjonen er fremdeles ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Tiden er mer enn overmoden for handling i Heggedal. Her kan Viken gå foran og sørge for at Røykenveien kan bli et utstillingsvindu for fremtiden som eksempel på rask handling, godt lokalt samarbeid, både politisk og administrativt, med fornuftige og trafikksikre tiltak.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.