Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ringeriksbanen og Brenna gård

Det planlagte anlegget på Brenna ligger på oversiden av dagens E16 mellom Skui og Sollihøgda. Avtjerna lenger opp er området hvor Ringeriksbanen planlegger å etablere et anlegg sine steinmasser.

Det planlagte anlegget på Brenna ligger på oversiden av dagens E16 mellom Skui og Sollihøgda. Avtjerna lenger opp er området hvor Ringeriksbanen planlegger å etablere et anlegg sine steinmasser.

Jernbanedirektoratet/Bane Nors forslag til revidert Nasjonal transportplan viser at Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 skal starte i 2035.

Når lokale Høyre-politikere (Budstikka 17. oktober) skriver om fordelene ved Ringeriksbanen, formet som gode ønsker og antagelser, så er det greit, men feil bør like fullt påpekes.

Eksempler:

  • «En klimavennlig togreise mellom Norges to største byer vil kunne utkonkurrere fly.»

Bane Nor skriver: Ringeriksbanen vil redusere flytrafikken med 2 prosent.

  • «Innbyggertallet i regionen forventes etter hvert å dobles fra dagens rundt 43.000 til nærmere 100.000.»

Transportøkonomisk Institutt/Dovregruppen skriver: « … netto nytteverdi vil nærme seg null når man (som et tankeeksperiment) tilfører 100.000 ekstra innbyggere. En årlig vekst på nesten 8 prosent (for å oppnå ovennevnte tall) vurderes ikke som realistisk, og analysen viser at prosjektets negative netto nytte er robust.»

Vi som er motstandere av prosjektet, vil vise de negative følgene av det. Ett eksempel her er problemene med deponering/behandling av stein fra anleggene, som også Budstikka stiller spørsmål ved og som vi forsterker ved å tilføye: uten å ødelegge verdifull natur.

Her kommer gården Brenna på Avtjerna inn, hvor firmaer ønsker plassering av et «gjenvinningsanlegg» for knusing/fraksjonering av stein fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16. Søker uttaler at arealet bare «et skrint skogområde» uten verdi, som derfor kan fjernes.

Imidlertid har fagfolk undersøkt området, som for dem fremstår med stort mangfold av ulike biotoper, spesielt gunstig for insekter. 

Mangfoldet av dagsommerfugler i området er påvist å være blant de største på Østlandet – og derved i Norge. Noen hundre meter øst for Brenna, i Kjaglidalen naturreservat, finnes dessuten en sommerfuglart (trollbærmåler) som bare er påvist der. Den står da i fare for å utryddes, fordi både sommerfuglens larver og deres næringsplanter (trollbær) må antas å bli eksponert for steinstøv fra knuseverket. 

Også annen vegetasjon, samt bekker og vann blir forurenset av dette med sannsynlige skader.

Steinstøv selges til orientering som insektgift i USA.

Om planene gjennomføres vil dette området for alltid være ødelagt som natur.

Utbyggers hovedargument er imidlertid at lokalisering på Brenna gir mindre CO2-utslipp enn om steinen kjøres til et eksisterende knuseanlegg beliggende lenger unna.

Spørsmålet vi stiller er om fjerning av innmark, utmark, myr og skog (ved markagrensen) ikke vil frigjøre mer CO2 enn hva den påståtte fordelen gir.

Samtidig vet vi at klimagassutslipp fra Ringeriksbanen (utbygging av infrastruktur akkumulert i byggeperioden) beregnes til 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Sammenlagt vil dette følgelig øke, ikke redusere utslippene i Norge, som med den nye klimaloven var forespeilet å minke med ti ganger dette tallet innen 2020, men som ikke ble oppnådd.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.