Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Revidert plan bør berolige kritikerne

– Prosjektet vil medføre marginale naturinngrep, og det oppfyller ønsket om god balanse mellom riktig arealutnyttelse og forsvarlig ivaretagelse av natur- og kulturverdier, skriver innsenderen.

– Prosjektet vil medføre marginale naturinngrep, og det oppfyller ønsket om god balanse mellom riktig arealutnyttelse og forsvarlig ivaretagelse av natur- og kulturverdier, skriver innsenderen.

FOTO: PRIVAT

Vi håper at Bærums politikere vedstår seg sitt vedtak fra 2018 om boligbygging på Godthaab, slik at den historiske og populære helse- og rehabiliteringsinstitusjonen ikke må nedlegges.

Vårt reviderte planforslag bør nå berolige skeptikerne.

Kari Bakke Øiseth i Naturvernforbundet argumenterer i Budstikka 23. oktober igjen mot en utbygging. Hun viser til planinitiativet som Godthaab opprinnelig fremmet for kommunen.

Vi har imidlertid nå sendt et revidert planinitiativ. I dette foreslår vi å flytte bebyggelsen betraktelig ut av «skogen» samt redusere antall boenheter betydelig fra cirka 250 til cirka 140.

Dermed økes buffersonen mot landskapsvernområdet til minimum 36 meter tilsvarende eksisterende bygg, slik at svært lite av skogen blir berørt.

Alle trær med naturverdi blir bevart, herunder ask, alm og lind.

Det blir også en tydelig viltkorridor. Prosjektet vil medføre marginale naturinngrep, og det oppfyller ønsket om god balanse mellom riktig arealutnyttelse og forsvarlig ivaretagelse av natur- og kulturverdier.

Bygningsmassen på Godthaab er som kjent i svært dårlig forfatning. Den må betydelig oppgraderes og moderniseres for å oppfylle stadig økende behov og krav innen helse og rehabilitering.

Lillanna Lindeman Engzelius er administrerende direktør for Godthaab Helse og Rehabilitering.

Lillanna Lindeman Engzelius er administrerende direktør for Godthaab Helse og Rehabilitering.

FOTO: PRIVAT

Liggetiden ved sykehusene er gått betydelig ned. Pasientene som kommer til oss, er sykere og trenger mer behandling og omsorg enn tidligere. Denne utviklingen vil ytterligere eskalere med den eksplosive veksten i antall eldre.

Det er ikke ulønnsom drift som har satt oss i denne situasjonen. Bortsett fra tap som blant annet skyldes covid-19 og streik, har Godthaabs drift de siste årene gått i balanse. I 2019 gikk vi sogar med et lite driftsoverskudd.

Vi har imidlertid ekstremt høye, uforutsette vedlikeholdskostnader i det snart 100 år gamle bygget. I tillegg er det skjedd svært mye på rehabiliteringsfeltet siden Godthaab ble bygget, og som krever kostbar ombygging for at vi skal møte fremtidens behov. Alt dette knekker vår økonomi.

Den ideelle stiftelsen som eier Godthaab, har ingen mulighet til å skaffe finansiering til investeringen på mer enn 200 millioner kroner som kreves.

Vi er helt avhengige av inntektene fra boligutbyggingen. Uten boligprosjektet vil Godthaab ytterligere forvitre og måtte nedlegges. I tillegg til at dét vil være tragisk for våre pasienter, pårørende og alle våre høykompetente ansatte, vil det også være et alvorlig tilbakeslag for både den kommunale og nasjonale helse- og omsorgspolitikken.

Så sent som i Bærum kommunestyre 29. september, ble kommunedirektøren bedt om å komme tilbake med en sak til hovedutvalg bistand og omsorg med mulighetsstudier for alternative boformer. 

I Hurdalsplattformen understreker også den nye regjeringen viktigheten av å bygge tilpassede botilbud for morgendagens eldre samt å sikre utvikling av hverdagsrehabilitering.

Både kommunestyrevedtaket og Hurdalsplattformen er meget relevante for vurderingen av Godthaabs fremtid.

Kommunestyret i Bærum besluttet i april 2018 med solid flertall at Godthaab skulle innlemmes i kommuneplanens arealdel som fremtidig boligbebyggelse.

Vi håper at det nå ikke blir en politisk omkamp om dette vedtaket, gitt at det ikke er fremkommet nye fakta eller momenter. Troverdigheten til både demokratiske prosesser og politiske vedtak står her på spill.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.