Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ressurssenter for eldre arbeidstagere

FREMMER FORSLAG: – Fylkesrådmannen bes se på mulighetene for å kunne etablere et ressurssenter for kvalifiserte eldre arbeidstagere, skriver Aps Kari Aalerud (65). FOTO: KARL BRAANAAS

Arbeidsledigheten for personer over 60 år har fra 2014 til 2016 økt med over 30 prosent.

Fra 2015 til 2016 økte arbeidsledigheten blant 60-åringer med 20 prosent, og var den høyeste ledighetsøkningen uansett aldersgrupper.

Les også: Færre personer er arbeidsledige

Les også: – Jeg blir frisk av å jobbe her

Arbeidssøkere over 58 år blir sjelden innkalt til jobbintervju, og ufrivillig arbeidsledige i denne alderen kommer sjelden tilbake i arbeid igjen.

Av hensyn til velferdsstaten og den enkeltes fysiske og psykiske helse er dette ikke en ønsket utvikling.

Det er viktig for velstandsutviklingen at seniorene får stå lenger i arbeid.

Selv om Stortinget har hevet pensjonsalderen til 72 år, har ikke arbeidslivet fulgt etter.

I stedet blir stadig flere eldre arbeidstagere presset ut i en pensjonisttilværelse mot sin vilje.

Noen godt voksne arbeidssøkere er heldige og kommer tilbake i arbeid igjen, men de fleste erfarer at det er vanskelig å få nytt arbeid hvis man er over 50 år.

AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) fra 62 år var opprinnelig ment som en førtidspensjonering for «sliterne» i arbeidslivet som ikke orket å stå i jobb frem til ordinær pensjonsalder.

I dag misbrukes AFP ofte som et verktøy i bedriftenes nedbemanningsprosesser.

Folketrygden ble innført i 1967. Utgiftene til trygden utgjorde den gangen 5,4 prosent av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

I dag utgjør utgiftene til folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Folketrygden kan om noen år risikere å falle sammen om ikke flere eldre får anledning til å bli lenger i arbeidslivet.

Det er en utfordring for samfunnet at over en million seniorer i Norden mellom 50 og 65 år kan være på vei ut av arbeidslivet på grunn av årsaker som arbeidsledighet, sykdom og uføretrygd.

Blant eldre i 50-60-årsalderen er det mest uførhet og helserelaterte årsaker til at folk slutter i jobben. Men i denne aldersgruppen finnes også mye skjult ledighet, og en god del er også registrerte arbeidssøkere.

For arbeidsledige i 60-årsalderen som ikke lenger ser noen muligheter i arbeidslivet, kan ulike pensjonsordninger som AFP og uføretrygd bli gode alternativer til arbeidsledighetstrygd frem til oppnådd pensjonsalder.

Pensjonsreformen har gitt unge eldre fra fylte 62 år anledning til å kunne motta dagpenger som arbeidsledige og samtidig motta alderspensjon uavhengig av hvor mye de jobber.

Tidligere var arbeidsledige over 64 år sikret dagpenger frem til pensjonsalder, men i 2011 ble regelen endret slik at også eldre arbeidstagere på lik linje med andre arbeidsløse vil miste dagpengene etter to år.

Mens 54 prosent av de arbeidsledige kommer i nytt arbeid innen seks måneder, klarer kun 29 prosent av de ledige over 60 år det samme.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Akershus fylkesting vil behandle økonomiplanen for 2018–2021 i møte 18. desember. Med bakgrunn i teksten over, håper Arbeiderpartiet på støtte for følgende innsendte forslag:

Fylkesrådmannen bes se på mulighetene for å kunne etablere et ressurssenter for kvalifiserte eldre arbeidstagere med kompetanse innenfor fylkeskommunens arbeidsområder som kan engasjeres til lønnede og ulønnede oppdrag av kortere og lengre varighet ved behov.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler