Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Reduserte klimamål i Viken

– Dette reduserer Vikens ambisjoner for å kutte i klimagassutslipp dramatisk, skriver Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fra Bærum om fylkesrådets sak om «Uklåre klimaomgrep». Her fra et tidligere møte i fylkestinget.

– Dette reduserer Vikens ambisjoner for å kutte i klimagassutslipp dramatisk, skriver Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fra Bærum om fylkesrådets sak om «Uklåre klimaomgrep». Her fra et tidligere møte i fylkestinget.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Viken fylkeskommune har vedtatt å styre etter FNs bærekraftsmål og har en ambisjon om å lede an i det grønne skifte og kampen mot menneskeskapte klimaendringer. 

Det er Venstre veldig fornøyd med. Men hva betyr så dette? 

Disse målene avhenger av hvordan vi definerer en del begrep. Fylkesrådet fremmet derfor en sak om «Uklåre klimaomgrep». For å «klargjøre» begrepet nullutslipp innstilte fylkesrådet på følgende definisjon:

«Viken fylkeskommune nyttar omgrepet nullutsleppsregion om eit område der det ikkje blir slept ut meir klimagassar enn det som blir teke opp gjennom biologiske prosessar.»

Dette reduserer Vikens ambisjoner for å kutte i klimagassutslipp dramatisk. 

Frp har senere foreslått å ta med opptak av CO2 i norske skoger i klimaregnskapet. Dette har MDG klokelig nok gått hardt ut mot, men det er altså det samme de har vært med på å vedta i Viken. 

Vikens definisjon av nullutslipp setter våre regionale forpliktelser på et mye lavere nivå enn det vi forplikter oss til nasjonalt i klimameldingen, og i det vi har sluttet oss til i internasjonale forordninger, i EU og Parisavtalen.

I Norge og Viken blir det tatt opp mye mer klimagasser gjennom biologiske prosesser enn det vi slipper ut regionalt. Jeg skal ikke gå inn på kompliserte definisjoner av CO2-ekvivalenter, korte og lange kretsløp, men bare påpeke at Vikens definisjon blander regnskap for karbon som inngår i det naturlige kretsløpet, og utslipp av menneskeskapt karbon fra fossile lagerressurser i en salig suppe. 

For eksempel er CO2 en naturlig gass, og det aller meste av karbonet inngår i et naturlig kretsløp. Det er de marginalene som ikke gjør det, som utgjør et problem. 

De nordlige skogene er som lunger i store deler av jordens naturlige kretsløp. Opptak av CO2 i disse skogene overstiger selvsagt mye mer enn de utslippene som er forårsaket av menneskeskapt aktivitet i vår region. 

Miljø- og klimadirektoratet anslår at Vikens mål nasjonalt ville redusere målene om kutt fra 40 til 25 prosent. 

Det er bare opptak som kommer i tillegg til det naturlige opptak vi kan bruke i et regnskap for utslipp og opptak. For eksempel kan opptak som skyldes økt vekst i skogen, nyplanting, ungskogpleie, grøfting, tilførsel av biokull og andre tiltak bidra positivt. 

Dette er det forskere som har regnet på, og man har internasjonalt blitt enige om en forordning som Norge har sluttet seg til (LULUCF-forordningen*). Venstre foreslår å definerer nullutslipp ut fra de samme internasjonalt omforente kriterier regionalt som vi nasjonalt har sluttet oss til. 

MDG tilslører sitt standpunkt ytterligere ved å hevde at følgende formulering i andre punkt i vedtaket er klargjørende: 

«Ved uklår omgrepsbruk skal ta utgangspunkt i eit berekraftig sirkulærøkonomisk samfunnsperspektiv.» 

Vi tror bare det er MDG som kan mene at dette på noen som helst måte er klargjørende.

Vi har tidligere skrytt av MDGs ambisjoner og utålmodighet på vegne av klima. Her har de imidlertid sviktet grovt. Vi går ut fra at det skyldes en glipp.

*LULUCF står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Det er et system for å regne ut utslipp og opptak av klimagasser i skog- og jordbruksarealer. Systemet er knyttet til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.