Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Overskuddsmasser i Bærum

MYE MASSE: – Er det mulig å «absorbere» så store mengder stein i Bærum? spør innsenderen. Her fra utfyllingen av Kadettangen i Sandvika.

I tilleggshøringen om kommunedelplanen oppgis masseuttaket ved anleggsarbeidene for Ringeriksbanen og E16 til å være 13 millioner kubikkmeter.

I tillegg kommer massene fra «vanntunnelen» mellom Holsfjorden og Oslo med uttransport av masser blant annet i Lommedalen, samt Bærums del av Fornebubanen.

Les også: Bruk av tunnelmasser

Les også: Stein fra tunnelsprengning

Les også: Her kan Sandvikas nye bydel komme

Alt skal etter planene gjennomføres i løpet av neste tiårsperiode.

Volumet illustreres av kommunen som størrelsen av Kvadraturen i Oslo med høyde på fire etasjer.

Om vi heller bruker en lokal illustrasjon fra Bekkestua – området begrenset av veien Gjønnesjordet, Gamle Ringeriksvei, Bærumsveien, så utgjør det cirka 245.000 kvadratmeter.

Om masseoverskuddet fordeles på dette gir det en høyde på 50 meter eller 17 etasjer à 3 meter. På Bekkestua er høyeste bygg seks etasjer.

Er det mulig å «absorbere» så store mengder stein i Bærum?

Forslag om utfylling langs Lakseberget i Sandvika og nye kunstige øyer i Lysakerfjorden er foreslått. Noe som allerede har avstedkommet mange protester.

Videre foreslås utvidelse av deponiet på Lorangmyra (Avtjerna) på Sollihøgda, der et område på cirka 2 km x 400 meter – størrelsesorden 600-1.000 mål – foreslås benyttet.

Området strekker seg fra gården Skogen i nord og godt sør for Lorangmyr. I tillegg foreslås et større deponi på dyrket mark på Brenna gård.

Området på Avtjerna er, bortsett fra Lorangmyr som er oppfylt og jevnet ut med masser fra E16-utbyggingen, et flott natur- og friluftslivsområde.

I henhold til kart fra Artsdatabanken har området flere rødlistearter som tilsier at området tas vare på. Med andre ord vil det komme protester også der.

I tillegg til volumet av steinmassene må de også fraksjoneres. Det må etableres steinknuseanlegg nær uttaksstedene.

Ett er allerede etablert på Isi med negative konsekvenser for beboerne i området (støv og støy i hovedsak). Det er forslag om Steinshøgda, men det ligger for høyt og usentralt til å være miljømessig forsvarlig.

Kan noen av prosjektene utsettes for å redusere masseoverskuddet innenfor tiårsperioden?

E16-utbyggingen er i gang, og vanntunnelen til Oslo og T-bane er prioriterte oppgaver. Da gjenstår Ringeriksbanen med spørsmålet – er det et nødvendig og viktig prosjekt, som ikke kan utsettes/stoppes?

Ringeriksbanen er markedsført med at det reduserer reisetiden til Bergen med cirka 50 minutter. Det til en kostnad på 26 milliarder kroner (januar 2015) inklusive parallell E16 som motorvei.

Det antas at prosjektet har en negativ samfunnsverdi opp mot 14 milliarder kroner avhengig av beregningsforutsetningene, herunder at motorveien tar trafikkgrunnlag fra banen med (bare) to lokaltog i timen og mulig fjerntog hver annen time.

Samtidig forsinker det ferdigstillelsen av Intercity-triangelet. Det vil ta mye matjord og går gjennom Ramsar-vernet elvedelta (som endrer løp over tid), – ett av Norges største med løsmassetykkelser opp mot 100 meter. Med andre ord et prosjekt vi ikke trenger!

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mangler cirka 2 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak. Midler til dét er noe vi trenger!

Statsbudsjettet for 2018 mangler en storsatsing på ras- og flomsikring, mener KS og får støtte av Norges Bondelag som fortviler over kutt i støtten til NVE.

En oversikt over behovet er sortert på fylker og kommuner for tiltak med kostnad over 5 millioner kroner. Her kunne 550 millioner avsatt til prosjektering av Ringeriksbanen i 2018 vært en bra start på flom- og skredsikringen.

En investering som forebygger større kostnader senere, hvilket ikke Ringeriksbanen vil gjøre. Strekningen Sandvika – Sundvollen er lengre enn Follo-tunnelen og går gjennom mer komplisert berggrunn. Det er vel større risiko for kostnadsøkning.

Prioritering av saker er politikk. Her satses det på et prosjekt som gir store miljøproblemer i Bærum og Hole og Ringerike, reduksjon av matjordarealer nå og senere og negativ samfunnsnytte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det kalles vel dårlig politikk!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler