Kritikken går på at Høyre og Arbeiderpartiet kun driver symbolpolitikk når det satses på å bygge nytt helsehus i Hurum med plusshus-standard.

Les også: Gode tjenester eller symbolpolitikk?

Hurum kommunestyre la ned et stort stykke arbeid med rullering av kommunens energi- og klimaplan i 2017.

Det ble satt ned en bred tverrpolitisk arbeidsgruppe som jobbet frem et enstemmig forslag til en offensiv plan med mange konkrete tiltak.

Klima- og energiplanen ble vedtatt kun mot Frp sine tre stemmer ved kommunestyrets behandling i oktober 2017.

Planen definerer blant annet at alle nye kommunale bygg med opphold skal bygges med plusshus-standard.

Det er verdt å bite seg merke i at Frp også hadde fått oppnevnt en representant til denne arbeidsgruppen. Men vedkommende prioriterte aldri å møte.

Kommunestyret i Hurum ble invitert til en workshop om energi- og klimaplanen i forkant av kommunestyrets møte i april.

Der var det en bred politisk deltagelse og en god og konstruktiv wokshop med mye nyttig informasjon. Også der glimret Frp sine representanter med sitt fravær.

Dette sier noe om hvordan Frp ser på viktigheten av å drive en god og fremtidsrettet klima- og miljøpolitikk i Hurum kommune. Frp anser det ikke som viktig eller interessant å delta.

Når det gjelder vedtaket om finansiering av nytt helsehus i Hurum, ble dette vedtaket fattet av kommunestyret i januar i år.

Det var viktig for Høyre, Arbeiderpartiet og alle andre partier, unntatt Frp, i kommunestyret, å følge opp tiltakene i den nylig vedtatte klima- og miljøplanen.

Synliggjorte tiltak i vedtatte planer må følges opp i praktisk politikk. Gjør vi ikke det, så kan det kalles symbolpolitikk, og politikerforakten vil blomstre.

Frp fremmet forslag om å gå bort fra plusshus-standard på det nye helsehuset, men ble stemt ned av samtlige andre politiske partier.

Saksbehandlingen av både klima- og miljøplanen og finansiering av nytt helsehus viser at 26 av 29 kommunestyrerepresentanter og 7 av 8 partier i Hurum var enige om at det er riktig og viktig å satse på klimavennlige kommunale bygg for fremtiden.

Det blir da underlig at Trond Røed i sitt innlegg går så sterkt til angrep på Høyre og Arbeiderpartiet når det kun er Frp som representerer synspunktene han fremmer.

Høyre og Arbeiderpartiet i Hurum er tydelige på at kommunen har et stort ansvar for å gjøre en betydelig innsats for å gjøre noe med klima- og miljøutfordringene vi står overfor, og vi er villige til å gjøre noe med det.

Nye Asker kommune tar også et stort ansvar på dette området, blant annet med å sette FNs bærekraftsmål i fokus for kommunens arbeid.

Det nye helsehuset i Hurum skal kunne inneholde et særdeles godt tjenestetilbud uten å være en belastning for fremtidens klima og miljø.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Når man driver med politikk er det viktig å kunne tenke i helhetsperspektiv og klare å ha fokus på flere ting samtidig.