NFU er i dag landsomfattende med fylkeslag og lokallag i de fleste kommuner og over 10.000 medlemmer.

Les også: Satsing på de aller svakeste i Bærum

Les også: Tverrpolitisk opprør mot «Avlaster-dommen»

Les også: Utviklingshemmedes talsmann: – Aldri lov å slå beboere

I Asker begynte det i 1969 som en forening av foreldre med psykisk utviklingshemmede barn som hadde fått et tilbud på Leikvoll dagsenter og skole. Zena Støp ble foreningens første leder.

Det er få utviklingshemmede som kan klare seg selv. De er hele livet avhengig av hjelp og omsorg fra andre.

Først fra foreldre og familie, som både har fått en stor utfordring, mye glede, men også en sorg. Deretter i barnehagen, i skolen, i boligen og i arbeid og aktivitet – fritid og ferier.

Det er kommunen og politikerne som sammen med pårørende har ansvaret for at utviklingshemmede har det bra og lever et meningsfullt liv.

Ikke lenge etter at vi ble et selvstendig land i 1905 ble Emma Hjorths Hjem for psykisk utviklingshemmede startet. Hjemmet var et stort fremskritt i omsorgen, spesielt fordi de som jobbet der, var opptatt av å gi omsorg og sørge for utvikling, ikke bare oppbevaring.

Det var mye bra ved institusjonene, men det ble etter hvert praktisert terapier som var uetiske. Arne Skouen med flere skrev i avisene og påpekte både uverdig og krenkende behandling av de utviklingshemmede.

Flere vil huske HVPU- eller ansvarsreformen, da institusjonene ble bygget ned, og utviklingshemmede skulle bo i hjemkommunen sin, nær familien. De skulle få tjenestene sine der, leve et normalt og selvstendig liv og være en del av samfunnet.

I Asker bor det i dag cirka 250–300 utviklingshemmede. Omtrent halvparten bor hjemme i foreldrehjemmet, og halvparten bor i egen bolig, som ofte er såkalte samlokaliserte boliger.

Det er etablert arbeidsplasser som Asker Produkt AS og flere kommunale arbeids- og aktivitetssentre. Flere vil sikker kjenne Galleri Unika i Asker sentrum som selger de nydelige tingene som lages på arbeidssentrene. Alle bør besøke og handle i Galleri Unika.

Utviklingshemmede er etter hvert blitt synlige i samfunnet. I Asker bidro avdøde Henning Furulund til det, som en politisk aktiv og samfunnsengasjert person. Han talte utviklingshemmedes sak.

Det gjør Asker lokallag av NFU også. Lokallaget er høringsorgan i saker som gjelder utviklingshemmede. Vi bidrar i utviklingen av boligprosjekter og leverer høringssvar til de årlige budsjett- og handlingsprogrammene i kommunen der behovene i barnehage og skole blir tatt opp og behovene for flere arbeidsplasser og boliger blir dokumentert.

Før kommunevalgene arrangerer vi paneldebatt der levevilkårene for utviklingshemmede i Asker er i fokus. Da stiller lederne for de politiske partiene til panelet.

I Asker er det flere brukerråd, blant annet for arbeid og aktivitet, avlastning, fritid og boliger. NFU er representert i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lokallaget har medlemsmøter med aktuelle tema og sommerfest og høstfest for utviklingshemmede med ledsagere.

Vi arbeider for flere ressurser og mer kompetanse i barnehage, skole, arbeid, bolig og fritid/ferie – på alle områder trengs det mer.

Det trenges flere hender, og det trengs mer kunnskap og forståelse hos dem som utøver tjenestene.

Vi arbeider mot diskriminering og segregering. Vi arbeider for boliger som ikke er institusjonslignende, for at tjenestene må være individuelle og gis med respekt og empati.

Tjenestene må gi struktur og trygghet og være forutsigbar. Overgrep, tvang og vold må hindres. Kvalitetshåndboken må kunnes og oppfylles. Forvaltning av taushetsplikten må endres osv. osv.

Dette påvirkningsarbeidet gjøres i den løpende dialogen med Asker kommune og Askers politikere.

Lørdag 4. november arrangerer Asker lokallag av NFU sin årlige høstfest for utviklingshemmede i Asker med ledsagere på Holmen Fjordhotell. Da skal vi også markere 50-årsjubileet til NFU.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med kommunen og politikerne i Asker i arbeidet for utviklingshemmede i kommunen.