Akershus og Oslo er området i landet med sterkest vekst og har en rivende utvikling. 22 kommuner omkranser hovedstaden og gjør det krevende å trygge en helhetlig forvaltning av natur- og landbruksverdier.

Avveiing av vekst og vern er en vedvarende utfordring som krever godt overblikk og fasthet for å trygge fremtidsrettede bærekraftige avveininger. Det er et politisk ansvar å gjøre de rette valgene.

Les også: Den planlagte utbyggingen av jordene på Landås/Høn

Les også: Bevar jorder på Stabekk

Les også: – Helt på jordet

Planprosessen med vår nye regionale plan for areal og transport viste at en videreføring av dagens arealutvikling i de 22 kommunene ville medført mer nedbygging og en fragmentert og transportskapende utvikling.

Utfordringen er å prioritere langsiktig og bærekraftig i en tid med veldig kraftig vekst.

Norge har i lang tid hatt en omforent tilnærming for å trygge bosetting og aktivitet i distriktene. På tross av en aktiv distriktspolitikk øker veksten i Oslo/Akershus formidabelt.

Så dilemmaene vil øke. Derfor blir oppfølgingen av regional plan så viktig. Selv om planen sier at vekst skal gå foran vern i tettstedene, sier den også at vern skal styrkes utenfor tettstedene.

Nye områder som ønskes tatt i bruk, skal ha høy utnyttelse. En utvidelse av byggesonen anses helt nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i de prioriterte vekstområdene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så selv om den regionale areal- og transportplanen har foretatt en avveiing mellom vekst og vern i tettstedene, innebærer det ikke uten videre at landbruksjord kan vike for utbyggingsbehov.

For å sikre at vi gjør det trenger vi nettopp foreninger som Jordvern Oslo og Akershus som løfter frem vesentlige aspekter og er pådrivere for debatt og stiller kritiske spørsmål.