Arbeiderpartiet er glad for de fleste vedtakene.

Les også: Lufta er for alle

Les også: – Vi savner rushtidsavgift

Les også: Må bruke både pisk og gulrot

Rent vann og ren luft er livsviktig for folks helse, så det må arbeides for god luftkvalitet.

Luftforurensning gir helserisiko, og på kalde dager sliter mange astmatikere med pusten, særlig der det er mye trafikk.

Luftveisinfeksjoner og plager fra hjerte- og karsystemer er alvorlig. I et folkehelseperspektiv må kommunen ta sitt ansvar ifølge forurensningsforskriften.

Astma- og Allergiforbundet er forståelig nok skuffet over at flertallet Høyre, Frp og KrF sørget for nei til rushtidsavgift inn til Oslo, et tiltak som kan redusere den forurensende biltrafikken.

Samarbeid mellom Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune med flere kan bedre luftkvaliteten.

Det er viktig at overskridelser av de faglig anbefalte nivåene på luftkvalitetskriteriene minimaliseres

Vi må alle bidra i kampen for renere luft og mindre forurensning ved å bruke mindre bil, gå, sykle og reise mer kollektivt.

Heldigvis blir det stadig flere utslippsfrie biler på veiene, selv om disse bilene også produserer og virvler opp veistøv. Nyttige tiltak for bedre luftkvalitet er støvdemping og renhold av veinettet.

Innbyggerne fortjener bedre kollektivtilbud. Da må kapasiteten økes og rutetilbudet bedres.

Matebusser vil hjelpe på. Men mange kan også gå og eller sykle til stasjoner.

Nok parkeringsplasser ved bane, buss og tog vil klart gjøre det lettere for folk å kjøre kollektivt.

Kolsåsbanen er populær og har stort potensial med flere avganger og flere innfartsparkeringsplasser.

Arbeiderpartiet ønsker større satsing på kollektivtilbud. Vedtaket om å arbeide for innføring av sone 1 i Bærum vil koste penger, men rimelige takster vil motivere flere til å reise kollektivt. Det samme vil gratis innfartsparkering.

Dette er tiltak Arbeiderpartiet går inn for.

Vedtakene om at fjorden skal benyttes som grønn ferdselsåre med elferger som skal betjene folk i Bærum og Asker til og fra Oslo, er gode miljøtiltak når det kommer.

Reduksjon av utslipp fra ferger og cruiseskip vil nok gi mindre forurensing totalt sett.

Kommunen må gi informasjon om støtte til utskifting av gamle vedovner, og varsel til husstander når luften er ekstra dårlig vil gi astmatikere mulighet til å beskytte seg.

Tiltak som vil gjøre en forskjell er strategisk arealplanlegging og strenge krav til gode miljø- og klimaløsninger ved all utbygging.

Arbeiderpartiet vil ikke utelukke tiltak som kan bedre klimaet. Derfor stemte vi mot forslagene om nei til rushtidsdifferensierte satser, frysing av parkeringsnormene ved boliger, eller at det aldri skal innføres miljøavgift på piggdekk i Bærum.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi må ta innover oss at klimatiltak vil koste penger og egeninnsats.