Hun skriver godt og forstandig om global oppvarming, dens årsaker og virkninger.

Hun velger å legge enighet blant 97 prosent av verdens klimaforskere til grunn: Klimaendringene er i hovedsak menneskeskapte og representerer en alvorlig trussel for oss alle – også i Asker.

Les Conradis innlegg her: Global oppvarming: Hva dreier det seg egentlig om?

Les også: Hva klimasaken ikke lenger dreier seg om

Med sin klare tale og sitt tydelige standpunkt bidrar ordføreren til å styrke behovet for tiltak på mange områder. Og det haster, sier ordføreren: «Fortsetter vi som før, har forskere beregnet at vi vil passere 1,5 grader om 14 år», med tilhørende alvorlige konsekvenser.

«Nøkkelordet er derfor bærekraft», skriver ordføreren og fortsetter: «Ordet dekker tre egenskaper: bra for klima, økonomisk forsvarlig og sosialt bærekraftig, altså bra for innbyggerne. Og alle tre elementene må være til stede samtidig for å sikre bærekraft.»

Her ligger rike tolkningsmuligheter og tilsvarende rike muligheter til at vi er tilsynelatende enige, uten at vi egentlig er det.

At tiltakene vi ønsker å sette i verk, skal være «bra for klima» er selvsagt. Spørsmålet er om de tiltakene vi velger er tilstrekkelige til å møte de utfordringer som truer.

Hva vil det si at tiltakene må være «økonomisk forsvarlige» samtidig som de er tilstrekkelige i klimasammenheng?

Her er det nærliggende å nevne petroleumspolitikken som bakgrunn for litt refleksjon. De fossile energiressurser som er funnet, vil allerede overskride volumet av Co2 i atmosfæren som vil gi temperaturøkning over 2 grader.

Det er et sterkt signal om at Norge bør slutte å lete etter ytterligere olje- og gassressurser.

Mot disse hensyn hører vi ofte argumentasjon om økonomisk forsvarlighet og at redusert olje- og gassvirksomhet vil true velferden. Økonomien trumfer klima!

 

Slik er det på en rekke områder. Slik er det også i en nylig vedtatt kommunal klimaplan: Målene defineres behagelig inn i fremtiden, og det settes ingen etappemål, til oppfølging av veien mot målet.

Dagens uføre med en raskt økende global oppvarming henger nøye sammen med en eventyrlig økonomisk vekst i store deler av verden. Veksten er i stor grad basert på billig fossil energi.

Vi er, med vårt vestlige velstandsnivå, blitt så vant til økonomisk vekst at vi nærmest tar den for gitt. Om veksten uteblir et år eller to, så meldes det raskt om alle slags kriser.

Økonomisk forsvarlighet må derfor nyanseres for å sikre en potent klimapolitikk. Ikke minst må økonomi vurderes på lang sikt.

De økonomiske konsekvensene av en uhåndtert klimakrise vil trolig sprenge enhver kjent kalkyle.

Det siste kriteriet i bærekraftsbegrepet er «sosialt bærekraftig eller bra for innbyggerne».

Dette hensynet rommer trolig alt fra innbyggernes bekvemmelighet til det klassiske om at innarbeidede vaner og tankemønstre er vanskelige å endre.

Det er nok å nevne indignerte flyreisende og nærmest opprørstilstander knyttet til to flasker taxfree på Gardermoen. Det er ofte merkelig lite som skal til for at innbyggere ikke har det «bra». Da vil det også trumfe klimaet.

Jeg velger å tro at ordføreren og jeg er enige om at den politiske utfordringen ligger i å balansere de ulike elementene i bærekraftsbegrepet i klimaets favør.

Til det trengs godt og motiverende lederskap. Det handler om å gjøre tilstrekkelig for å stanse en dypt alvorlig klimakrise og å ta de økonomiske og praktiske utfordringer som følger av det.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da må vi være villige til, på kort sikt, å endre våre krav til vekst og bekvemmelighet.