For å forstå vår egen tid, og for å gjøre gode valg for fremtiden, må vi forstå grunnlaget for det samfunnet vi har i dag.

Les også: Den gode skolen i Akershus

Akershus fylkeskommune skal nå lage ny regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus og ønsker bred medvirkning i dette arbeidet.

Ansvaret som regional kulturminnemyndighet er en viktig oppgavene for fylkeskommunen. Og det er en rolle som skal bli enda viktigere.

Ekspertutvalget som har utredet fylkenes nye oppgaver, foreslår å styrke vår kulturminnerolle betydelig, ved å flytte en rekke oppgaver fra Riksantikvaren til oss.

Det gir merverdi å forene bevaringsoppgaven med fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler og ved å koble den nært til den folkevalgte styringen som fylkeskommunen og kommunene representerer.

Vi skal ta dette ansvaret. Vi vet at oppgaven er viktig ikke minst i et fylke vårt, som er i hurtig endring.

Vi trenger opplevelsen av identitet, tilhørighet og fellesskap som kulturminnene kan skape.

Vi må bruke dette som en viktig ressurs i utviklingen av gode steder og som både økonomisk, sosial og kulturell verdiskaping.

Kulturminner skaper gode opplevelser, men de er ikke-fornybare. Det vi ikke klarer å ta vare på, blir borte for alltid.

Å forvalte kulturminnene må vi gjøre sammen med kommunene, med våre samarbeidspartnere hos Riksantikvaren og andre statlige organer, med museene, og ikke minst sammen med eierne og frivilligheten.

For det vi kan gjøre som myndigheter er ikke tilstrekkelig.

Vi kan fatte vedtak om å sikre et kulturminne, men det er til liten hjelp om ikke noen stiller opp for å sette det i stand og ta vare på det, og bruke det til kunnskap, historiefortelling og gode opplevelser.

Den innsatsen som mange ildsjeler blant eierne og i frivilligheten stiller opp med, er avgjørende for å lykkes.

Gjennom et godt planarbeid, der alle partene medvirker, vil vi legge grunnlaget for den gode samhandlingen mellom oss.

Med den raske utbyggingstakten vi opplever i vårt fylke kan viktige kulturminneverdier gå tapt.

En planprosess med bred medvirkning viktig i seg selv, for å øke oppmerksomheten om temaet og få gode innspill til retningen videre langt inn i årene med Viken.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Den regionale planen skal bidra til at vi når målene vi har satt for alle de flotte kulturminnene vi skal ha med oss videre, og som skal gjøre det godt å både leve i og besøke Akershus.