Andre samfunnsoppgaver går foran, og utleiere ønsker ikke å prioritere kulturleietagere.

Les også: Rektors nei til loppemarked på Ramstad skole

Les også: Om bruk av svømmebassenget på Ramstad skole

Flere amatørteatergrupper og frigrupper i Bærum mistet nylig øvelseslokaler og lager fordi Høvik Samfunnshus ble umiddelbart stengt etter befaring.

Av de 40 teatergruppene i Bærum har flere meldt inn et prekært behov for bedre lager og øvelseslokaler.

Frivillige organisasjoner har ofte aktivitet i nedslitte og brannfarlige kommunale lokaler – uten oppgradert standard.

Bærum kommune har i disse dager satt i gang en storstilt gjennomgang av bygningsmassen. Rapport fører ikke automatisk til vedlikehold. Det kan bety stengte dører, nye leietagere, rivning eller salg.

Bærum Kulturråd og Akershus Amatørteaterråd er redd for at flere frivillige foreninger, musikklag, teatergrupper og kunstnere i Bærum vil miste sine lokaler.

Rom for øvelse og lager for frivilligheten er et økende problem. Dessverre er det slik at lokalkultur er en sekundæroppgave i det kommunale byråkrati og politikk.

Klager og forespørsler må vike for andre viktige samfunnsoppgaver som trenger lokaler. Bærum kommune har i dag flere lokaler stående tomme i påvente av politisk vedtak om nye barnehager og lignende. Før fikk lokal kultur låne disse lokalene.

Det vil bare bli trangere og dyrere i Bærum fremover. Det vil bli viktig å dele på rom kommunen eier og etablere gode systemer for utleie.

Utleie av kommunale bygg er ofte lite organisert. Hvorfor ta imot aktivitet i eget bygg utover hovedaktivitet når det bare skaper ekstraarbeid og rot for alle?

Kultur møter urimelige regler som ikke kan forenes med aktivitet. Det er like greit for dem som ikke vil leie ut.

Kommunale bygg bør brukes både på dag- og kveldstid. Det gode liv leves i de lokale rom og saler etter jobb. Men kultur møter ofte stengte dører.

Kommunale bygg står tomme på kvelden. Kanskje det er lys i to av 40 rom. Kommunen bør få ekstra økonomisk støtte for utleie til frivillighet.

Et innspill om en slik type støtteordning fremmes i disse dager fra Nettverk for Regionale Teaterråd til Kulturdepartementets nye kulturmelding og til Frivillighet Norge.

Vi i organisasjonene ser en samfunnsholdning der hyllesten av frivilligheten og lokale kunstnere i festtaler ikke står i samsvar med hvordan kultur blir behandlet nå de henvender seg til kommunale utleiere.

Denne holdningen har vi alle et snev av der vi forskjellsbehandler uten å tenke over det: Har du sett et lilleputtlag i fotball rydde klasserom uten fotballmål før de skal trene? Idretten har jobbet lenge og systematisk.

Den lokale kulturen er blitt bruk effektivt i vedtak om bygging av nye kulturhus. Flere steder har lokalkulturen i etterkant blitt stående uten reell påvirkning eller funksjonell tilgang til husene.

Dette har snudd, og flere kommuner har tenkt nytt, blant andre Nittedal, Hamar, Oslo og Aurskog-Høland. Den lokale kulturen har vært med på utformingen av nye kulturarenaer og fått brukervennlige og tilpassede lokaler.

Brukergruppene bruker lokalene til faste øvelser, visninger og har fått nærlagerplass. Vi håper at også Bærum ønsker å være foregangskommune på dette feltet.

Akershus Amatørteaterråd arbeider i disse dager med å lage en standardisert anbefalingsliste til første byggefase. Den er for utbyggere, arkitekter og byråkrater for nybygg av skoler, saler med mer til funksjonelle scenerom for teater. Enten arenaen skal bli brukt av skolen, DKS (Den kulturelle skolesekken), frigrupper, amatørteatergrupper eller Riksteateret.

Bærum Kulturråd jobber aktivt med dette, med særlig fokus på skoler som lokale kulturarenaer.

Rom for lokal kultur må komme på dagsordenen i Bærum. Ifølge «Strategisk kulturplan for Bærum kommune 2013-2023» skal kommunen være en stabil tilrettelegger som bidrar med blant annet infrastruktur.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så her er det bare å gripe muligheten med begge hender! Gi oss rom for, til og med kultur!