Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Konsekvent på Landøya

Et samlet avtroppende bygningsråd i Asker svarer på kritikken fra naboer mot boligprosjektet i Landøyveien 5.

Et samlet avtroppende bygningsråd i Asker svarer på kritikken fra naboer mot boligprosjektet i Landøyveien 5.

FOTO: CODE ARKITEKTER (ILL.)

Bygningsrådet har sluttbehandlet reguleringsplan for Landøyveien 5 gjennom en grundig planprosess.

Planens hensikt er å åpne for utbygging av inntil 59 boligenheter i tre hagehus med høy arkitektonisk kvalitet, etablere gode utearealer, delvis offentlig tilgjengelige og sikre naturverdier og kyststi langs Neselvas utløp.

Bygningsrådet har ikke behandlet denne saken som noen «hastverksak», snarere tvert imot, og det var en felles innstilling med enstemmig vedtak.

Planen ble første gang varslet i juni 2017. Naboer og andre berørte fikk da anledning til å fremme sitt syn på saken som grunnlag for utformingen av planen. Bygningsrådet har i løpet av behandlingen av saken vært på befaring på eiendommen og hørt naboenes bekymringer.

Gjennom planprosessen har bygningsrådet benyttet anledningen til å formidle behov for endringer i prosjektet, og det er derfor endret på flere punkter. Endringene har redusert prosjektets utnyttelse, økt kvaliteten og sikret større allmenn tilgang. I tillegg har bygningsrådet vært opptatt av å sikre kyststi langs Neselva.

Det vedtatte planforslaget viser tre hagehus med ett bygg i tre etasjer, men der to hus tillates bebygget med en tilbaketrukket 4. etasje. Parkering etableres i parkeringskjeller og gir dermed mulighet for store og trygge utearealer.

Planforslaget bygger opp under prinsippet om grønn mobilitet.

I kommunedelplanen for Holmen – Slependen 2013 er eiendommen planlagt bebygget for konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer med tilbaketrukket 3. etasje.

Men det er to forhold som er endret og er viktige premisser i utvikling av planområdet på Landøya:

  • Regional Areal – og Transportplan ble vedtatt to år senere – i 2015. Den fremmer økt utbygging i områder med høy kollektivtetthet.
  • Boligbyggeprogrammet som ble revidert i 2017 legger opp til blokk-/konsentrert rekkehusbebyggelse for området.

Planforslaget bygger opp under prinsippet om grønn mobilitet. Hyppige bussavganger rett utenfor døren. Likeledes gode gang- og sykkelveier.

Rekkefølgebestemmelsene stiller – som alltid – krav til tilfredsstillende skole- og barnehagekapasitet. Videre skal utearealene innenfor planområdet være ferdig opparbeidet før det første bygget gis ferdigattest.

Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Holmen-Slependen gir anledning til unntak fra krav til gjennomført/sikret ombygging av Slemmestadveien/Fekjan som ikke medfører økning av antall p-plasser. Den foreslåtte boligutbyggingen medfører mindre trafikkbelastning på veinettet enn hva gjeldende regulering åpner for.

Bygningsrådet mener at planforslaget, til tross for at det utfordrer kommunedelplanen, setter gode rammer for utvikling av den sentralt beliggende eiendommen med tanke på bokvalitet, god arkitektur og tilgjengelighet for allmennheten med etablering av kyststi med nye snarveier gjennom prosjektet.

Utbygger har for øvrig sagt seg villig til å bidra med infrastrukturbidrag.

Avslutningsvis vil bygningsrådet bemerke at vi har vært konsekvente med likelydende rammebetingelser for to andre utbyggingsprosjekter på Landøya i denne perioden; Landøya skole og boligutvikling på Landøya/Holmen Yachtverft.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.