De siste ti årene har antall kollektivreiser i Akershus økt med 77 prosent. Det er et resultat av målrettet satsing gjennom mange år.

Les også: Mindre køer i Bærum

Tilskuddene til kollektivtrafikken i Akershus fra fylkeskommunen, fra Oslopakke 3 og ikke minst fra statsbudsjettet har økt dramatisk gjennom disse årene, og resultatet er større kapasitet og frekvens på kollektivtrafikken og at en stadig større andel av reisene tas kollektivt.

Venstre har siden 2013 kjempet inn betydelige midler til kollektivtrafikk i storbyområdene i statsbudsjettene.

Under den rødgrønne regjeringen fikk Oslo og Akershus til sammen 260 millioner kroner i statlige belønningsmidler i 2009–2013.

I 2014–2017 er det i alt tildelt 1.610 millioner kroner – altså en seksdobling – som går til bedre kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Dette har hatt stor betydning for muligheten til å styrke kollektivtilbudet i regionen.

Ruter gjennomførte en større ruteendring 8. april. Formålet er å gi et enda bedre kollektivtilbud for at enda flere skal kunne reise kollektivt.

Tilbudet justeres også der det har oppstått nye behov ut fra endrede reisemønstre. Totalt i Oslo og Akershus brukes 89 millioner kroner på et styrket kollektivtilbud i denne ruteendringen.

Blant annet får Slemmestad ekspress økt frekvens i morgenrushet, og for lokale reiser blir det økt frekvens på Nesøya-Sandvika og Asker-Sandvika.

Et bedre busstilbud mellom Asker og Sandvika vil binde de to regionbyene bedre sammen. Det blir også en sammenhengende linje Sandvika–Østerås–Fossum–Ila.

Flere ruter får nattavganger med timesrute natt til lørdager og søndager.

Skal kollektivtrafikken bli enda mer attraktiv, må summen av tilbudet på buss, tog og bane bli enda bedre, vi må lykkes i å utvikle kollektivknutepunktene slik at det blir enklere å bytte mellom ulike reisemidler, vi må ha god korrespondanse mellom buss og tog og vi må sikre at det er effektiv mating med buss til togstasjonene og god fremkommelighet for bussen inn til og gjennom kollektivknutepunktene, slik at bussen ikke blir stående i kø.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Venstre vil fortsette å jobbe både lokalt, i fylkeskommunen og på Stortinget for at kollektivtrafikken skal bli enda mer attraktiv.